Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

IV SA/Wa 2317/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-02-14

, którego działanie lub bezczynności skarga dotyczy,, - określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Składając skargę skarżący nie spełnił warunków formalnych - nie wskazał...

I OZ 917/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-25

indywidualnego interesu prawnego takiej organizacji. Sformułowanie 'sprawa własna' dotyczy zatem postępowania, w którym przez swoje zachowanie organ władzy publicznej przyznaje...
', ilekroć jest stroną skarżącą w sprawie opierającą się na własnym interesie prawny, a nie bierze na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a. udziału w sprawie w charakterze...

II SAB/Wa 285/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-30

interesu prawnego, który pozwalałby mu formułować wniosek o publikację umów międzynarodowych. Powołując się na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10...

II SAB/Wa 479/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-02

domagającej się informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (ust. 2)., Jedynie w przypadku domagania się informacji tzw. przetworzonej...
prawnego zarządzeniami Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej odnoszą się do władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, a więc stanowią informację...

IV SA/Wa 1852/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. W przypadku zatem gdy dana czynność prawna ma wywrzeć skutek w majątku dwu stron obowiązek ten polega na dbaniu o interesy...
rozstrzygnięcie było wynikiem następujących ustaleń prawnych i ocen organu., [...] lipca 2017 r. p. M. B., dalej 'skarżąca', złożyła do konsula RP w C. wniosek o sporządzenie...

II SA/Wa 1296/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

nie musi się on wykazać jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym, aby informację taką otrzymać. Dlatego dopuszczalne jest złożenie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej...
są np. klauzulą 'tajne', nie mogą one - w określonych przypadkach - podlegać udostępnieniu. Wnioskodawca wskazał, iż rolą organu w takim wypadku powinno być zważenie interesu...

II SAB/Wa 693/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

przyświecający uzyskaniu tej informacji, czy wykazywania istnienia interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ustawy)., Również żądana wnioskiem z dnia [...] października 2013 r...
w zakresie: komparycja umowy, przedmiot umowy, data podpisania umowy, departament właściwy oraz osoba odpowiedzialna, radca prawny opiniujący umowę, rodzaj środków...

OSK 250/04 - Wyrok NSA z 2004-09-16

ma interes prawny uzasadniający wniesienie skargi w tej sprawie, ponieważ ma roszczenia wynikające z Układu i nie może ich realizować wskutek bezczynności organu...
przytoczył następujące okoliczności sprawy oraz rozważania prawne., Po oddaleniu skargi Adama K. na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w sprawie publikacji Układu, wyrokiem NSA...

OSK 247/04 - Wyrok NSA z 2004-09-16

zakończone., Skarżący ma interes prawny uzasadniający wniesienie skargi w tej sprawie, ponieważ ma roszczenia wynikające z Układu i nie może ich realizować wskutek...
przytoczył następujące okoliczności sprawy oraz rozważania prawne:, Po oddaleniu wyrokiem NSA z dnia 29 maja 2003 r. II SAB 420/02 skargi Edwarda Rz. na bezczynność Prezesa Rady...

II SA/Wa 377/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

uzasadnieniem szczególnej istotności informacji dla interesu publicznego w demokratycznym państwie prawnym. Wobec ignorowania przez MSZ sygnałów o istniejących...
istotne dla interesu publicznego., Sformułowanie powyższej normy prawnej prowadzi do konkluzji, że w sytuacji gdy przedmiotem wniosku składanego w trybie u.d.i.p....
1   Następne >   +2   6