Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol

II OSK 10/17 - Wyrok NSA z 2018-11-29

potwierdzających interes prawny do uzyskania żądanych danych tj. kopii skargi o wznowienie postępowania pomiędzy Wnioskodawcą a osobą poszukiwaną z prezentatą...
udostępnienia żądanych danych ze względu na brak wykazania przez Wnioskodawcę rzeczywistego interesu prawnego warunkującego udostępnienie żądanych danych., Po rozpatrzeniu...

IV SA/Wa 472/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-25

toczącego się przed Sądem Okręgowym w [...] postępowania w sprawie przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych [...] Oddział w [...]., Celem udokumentowania interesu prawnego...
warunkującej możliwość udostępnienia danych, tj. brak wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji o osobie poszukiwanej. W szczególności organ stwierdził, że samo wskazanie...

IV SA/Wa 1505/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-04

istnienie interesu prawnego w uzyskaniu wnioskowanych danych dotyczących dzieci M. T., w szczególności zobowiązania właściwego sądu obligującego do ich podania. Uznając...
interes prawny do uzyskania części wnioskowanych danych, udostępniono informację, że M. T. nie posiada adresu zameldowania na pobyt stały i czasowy na terytorium RP. Ponadto...

IV SA/Wa 1504/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-04

dokumentów potwierdzających istnienie interesu prawnego w uzyskaniu wnioskowanych danych dotyczących rodziców, rodzeństwa i dzieci M. G., w szczególności zobowiązania...
właściwego sądu obligującego do ich podania. Uznając interes prawny do uzyskania części wnioskowanych danych, udostępniono informację o adresie i dacie zameldowania na pobyt...

IV SA/Wa 715/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

oraz do przedstawienia dokumentów, które w świetle przytoczonej przez Wnioskodawcę okoliczności, potwierdzą jego interes prawny w uzyskaniu wnioskowanych danych., W dniu...
r. wezwał stronę do nadesłania dokumentów potwierdzających interes prawny do uzyskania żądanych danych tj. kopii skargi o wznowienie postępowania pomiędzy Wnioskodawcą...

II OSK 437/19 - Wyrok NSA z 2022-01-18

oraz małżonka - odmówił udostępnienia danych dzieci., Minister wskazał, że celem uzyskania wnioskowanych informacji jest wykazanie interesu prawnego. Ponadto powołując...
, że legitymuje się w tym zakresie interesem prawnym. Tymczasem obowiązujące przepisy prawa oraz utrwalona linia orzecznicza sądów nie pozwalają uznać, że dla poprawnego...

II OSK 1060/19 - Wyrok NSA z 2022-01-18

jest wykazanie interesu prawnego. Ponadto powołując się na treść art. 802 K.p.c. wskazał na rolę curatora absentis, a w tym zakresie budzi uzasadnione wątpliwości możliwość...
jedynie w sytuacji, kiedy wnioskodawca wykaże, że legitymuje się w tym zakresie interesem prawnym. Tymczasem obowiązujące przepisy prawa oraz utrwalona linia orzecznicza...

II OSK 3370/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

decyzję własną. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie, iż skarżący nie wykazał interesu prawnego w uzyskaniu danych...
roszczeń o ochronę dóbr osobistych, ponieważ należy to do wyłącznej kompetencji sądu powszechnego, natomiast jest zobowiązany do badania interesu prawnego strony...

IV SA/Wa 2680/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających istnienie interesu prawnego w uzyskaniu wnioskowanych danych dotyczących rodziców, rodzeństwa i dzieci P. T...
., w szczególności zobowiązania właściwego sądu obligującego do ich podania. Uznając interes prawny do uzyskania części wnioskowanych danych, udostępniono informację, że P. T. aktualnie...

I OSK 644/11 - Wyrok NSA z 2012-04-27

postępowania komunalizacyjnego są Skarb Państwa - jako dotychczasowy właściciel mienia oraz właściwa gmina, ponieważ postępowanie dotyczy wprost interesu prawnego tych podmiotów...
możliwość skutecznego wszczęcia postępowania w trybie nadzoru. O tym czy interes lub obowiązek ma charakter prawny, czy tylko faktyczny przesądza treść przepisów prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100