Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

VI SA/Wa 884/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21

strony możliwa byłaby tylko w sytuacji, w której organ wykazałby, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności nie dotyczy żadnego interesu prawnego lub obowiązku...
prawnym wnioskodawcy decyduje norma prawa materialnego, w przedmiotowej sprawie przepisy ustawy o sporcie: art. 13 i art. 15 ustawy. Interes prawny pojawia się wówczas...

VI SA/Wa 1593/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania., Skarżący wskazał, że jego interes prawny do występowania w niniejszej...
interesu prawnego W. C. w występowaniu w niniejszej sprawie w charakterze strony. Skarżący jako dowód dołączył do odwołania postanowienie Sądu Apelacyjnego w W. z dnia...

II GSK 2874/15 - Wyrok NSA z 2017-07-05

miałaby taki status, gdyby decyzja dotyczyła jego interesu prawnego lub obowiązku. Z kolei Klub upatruje swój interes prawny w tym, że na podstawie zawartej umowy...
(a nie interes prawny) ze względu na sytuację, w której znalazł się na skutek orzeczenia dyscyplinarnego., Stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia związku...

II GSK 654/19 - Wyrok NSA z 2019-09-27

osobistych skarżącego z tytułu wykorzystania jego wizerunku w związku z działalnością Spółki nie świadczy o istnieniu interesu prawnego skarżącego do występowania w charakterze...
faktycznego, a nie interesu prawnego skarżącego. Sąd pierwszej instancji przywołał ugruntowany już pogląd, zgodnie z którym interes prawny nie może wynikać...

VI SAB/Wa 25/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-07

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych...
. - nie posiada interesu prawnego we wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu - Ministerstwa Sportu i Turystyki - w rozumieniu wyżej...

II GSK 48/19 - Wyrok NSA z 2019-05-30

albo gdyby strona złożyła stosowny wniosek o wszczęcie postępowania. Stroną natomiast, w myśl art. 28 K.p.a., jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Przesłanką zatem, legitymująca dany podmiot do występowanie w charakterze...

VI SA/Wa 3529/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-11

braku interesu prawnego w sprawie i w konsekwencji brak legitymacji skarżącego do wystąpienia z żądaniem wznowienia postępowania zakończonego ww. decyzją., W dniu...
związkiem sportowym, osobnym podmiotem od skarżącego., Minister przywołał treść art. 28 kpa stosownie do którego stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego...

VI SA/Wa 871/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-02

albo gdyby strona złożyła stosowny wniosek o wszczęcie postępowania., Stroną natomiast, w myśl art. 28 k.p.a., jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Przesłanką zatem, legitymująca dany podmiot do występowanie w charakterze...

VI SA/Wa 494/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-18

, że posiada interes prawny uzasadniający jego status strony omawianego postępowania, w rozumieniu art. 28 k.p.a. Skarżący wskazał, iż interes prawny znajduje swoje oparcie...
interesu prawnego i wskazała, że ma zobiektywizowaną, realnie istniejącą potrzebę ochrony prawnej interesu o charakterze osobistym, gdyż rozstrzygnięcie, które zapadnie...

VI SA/Wa 492/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-18

będą jednoosobowo przejęte przez przedstawiciela władzy państwowej. [...] ZPN wywiódł ponadto, że posiada interes prawny uzasadniający jego status strony omawianego postępowania...
, w rozumieniu art. 28 k.p.a. Skarżący wskazał, iż interes prawny znajduje swoje oparcie w przepisach ustawy o stowarzyszeniach, a w szczególności w jej art. 2 ust. 1 i 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   12