Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu i Turystyki X

II GZ 143/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-25

na istotny interes społeczny'. Zdaniem WSA, Skarżący nie wykazał zaistnienia przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, określonych w art. 61 § 3 ppsa. WSA podkreślił...
2019 r. Minister Sportu i Turystyki (reprezentowany przez radcę prawnego) wniósł o oddalenie zażalenia w całości i zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów...

II GSK 1220/21 - Wyrok NSA z 2022-04-22

o wznowienie postępowania w terminie, została ona sporządzona przez adwokata, jak również podano w niej i uzasadniono podstawę prawną wznowienia, sprawa została skierowana...
do naruszenia norm prawnych: konstytucyjnych bądź ustawowych regulujących prawo do sądu., W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie do takich naruszeń nie doszło...