Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 607/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-22

postępowania o stwierdzenie nieważności ww. decyzji. Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie organ stwierdził, iż wnioskodawczyni nie posiada interesu prawnego do występowania...
, że jej interes prawny w postępowaniu wynika z faktu iż decyzja dotyczy nieruchomości, na której znajduje się dworzec kolejowy, pozostający w jej władaniu. Ponadto...

I OSK 888/05 - Wyrok NSA z 2006-05-17

., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Prezydenta Miasta Krakowa uznając, że Prezydent Miasta Krakowa nie posiadał interesu prawnego, a tym samym...
przymiotu strony do wniesienia skargi w rozpoznawanej sprawie. Tylko przepisy prawa materialnego - w ocenie Sądu wojewódzkiego - stanowiąc podstawę interesu prawnego stwarzają...

I OSK 3401/15 - Wyrok NSA z 2017-10-05

wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności ww. decyzji. Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie organ stwierdził, iż wnioskodawczyni nie posiada interesu prawnego...
sprawy podnosząc, że interes prawny spółki w postępowaniu wynika z faktu, iż decyzja dotyczy nieruchomości, na której znajduje się dworzec kolejowy, pozostający w władaniu...

I SA/Wa 2653/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-19

sprawie w dacie wydania decyzji Ministra Skarbu Państwa z dnia, [...] kwietnia 2004 r. interesu prawnego i faktycznego przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...
[...] z powództwa [...] Klubu [...] przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta G., Dokonując oceny, czy wnioskodawca posiada interes prawny, organ wskazał...

I OSK 705/16 - Wyrok NSA z 2018-02-22

nie przysługuje przymiot strony uprawniający do żądania wszczęcia trybu nadzwyczajnego w postępowaniu komunalizacyjnym. Wyjaśnił, że posiadać interes prawny w postępowaniu...
do skomunalizowanego mienia. Postępowanie komunalizacyjne nie dotyczy jednak interesu prawnego użytkownika, najemcy, użytkownika wieczystego przedmiotu objętego...

I OSK 714/10 - Wyrok NSA z 2011-03-17

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, a organ prowadzący postępowanie...
prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zatem interes prawny o którym mowa w cytowanym...

VI SA/Wa 78/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-28

za zlikwidowany nie ma aktualnego interesu prawnego dającego zdolność petycyjną w powyższych postępowaniach. Minister Skarbu bowiem, decyzją z dnia [...] lutego 1950 r. w sprawie...
tego podmiotu praw. Oznacza to, iż wnioskodawca nie ma interesu prawnego, wynikającego z przepisu materialnego, który uprawniałby go do posiadania statusu strony postępowania...

I OSK 3243/14 - Wyrok NSA z 2016-10-07

pochodzi od podmiotu posiadającego interes prawny, czy też musi wznowić postępowanie i dopiero w jego toku zbadać, czy wniosek pochodził od strony postępowania. W ramach...
, akcentując, że interes prawny strony powinien wynikać z konkretnej i zindywidualizowanej normy prawa materialnego, wpływającej na sytuację prawną wnoszącego dany wniosek...

I SA/Wa 2957/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-09

16/98, ONSA 1999/4/119)., Pojęcie strony definiuje przepis art. 28 k.p.a. stanowiąc, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Pojęcie 'interesu prawnego' nie zostało co prawda normatywnie zdefiniowane, jednakże...

I OSK 185/07 - Wyrok NSA z 2008-02-20

, jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
. O tym zaś, czy określonemu podmiotowi przysługują uprawnienia strony rozstrzygają przepisy prawa materialnego. W orzecznictwie sądowym panuje zgodny pogląd, że mieć interes prawny w postępowaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   77