Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

VII SA/Wa 662/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-09

, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Wykazanie interesu...
prawnego jest zatem konieczne do prawidłowego ustalenia przymiotu strony w rozumieniu art. 28 kpa. Interes prawny strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kpa...

I SAB/Wa 147/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-07

jako bezprzedmiotowe. Podał, że w omawianej sprawie Wojewoda [...], w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, nie dokonał prawidłowej oceny interesu prawnego...
wnioskodawczyni do żądania wznowienia tego postępowania. Wnioskodawczyni wywodzi bowiem swój interes prawny z faktu prowadzenia kiosku handlowego posadowionego na działce...

I OSK 133/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-27

. postępowań. Nie posiadał on w nich bowiem bezpośredniego, opartego na konkretnej normie prawnej, indywidualnego, własnego interesu prawnego. Nie był on właścicielem...
, natomiast nie można przypisać mu samodzielnego interesu prawnego., Z tych względów Sąd uznał, że skarga A. T. pochodzi od podmiotu nieuprawnionego, nieposiadającego...

I OSK 145/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-27

. Nie posiadał on w nich bowiem bezpośredniego, opartego na konkretnej normie prawnej, indywidualnego, własnego interesu prawnego. Nie był on właścicielem lub też użytkownikiem...
nie można przypisać mu samodzielnego interesu prawnego., Z tych względów Sąd uznał, że skarga A. T. pochodzi od podmiotu nieuprawnionego, nieposiadającego legitymacji...

I SA/Wa 1338/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-29

o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji składanego w trybie art. 157 § 2 kpa jest ustalenie, czy wnioskodawcy przysługuje interes prawny w tego rodzaju...
decyzji organ wojewódzki wskazał, że wobec stwierdzenia braku interesu prawnego po stronie wnioskodawcy - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w [...] postępowanie...

I SA/Wa 1335/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

Działkowców w W. Okręgowy Zarząd [...] przysługiwały jakiekolwiek prawa do przedmiotowego gruntu., Następnie zauważył, że wnioskodawca wywodzi swój interes prawny z faktu...
przez wnioskodawcę okoliczności nie świadczą o posiadanym przez Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w W. Okręg [...] w W. interesie prawnym w rozumieniu art...

I SA/Wa 115/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-25

się interesem prawnym w rozumieniu art. 28 Kpa, który mógłby stanowić podstawę do uznania go za stronę w postępowaniu nadzorczym dotyczącym decyzji Wojewody [...] nr [...] z dnia...
przyjęcie z góry, iż Skarżący nie ma interesu prawnego w toczącym się postępowaniu, co skutkowało przyjęciem iż stronami są wyłącznie [...] S.A. i Skarb Państwa;, 3. art. 28...

II OSK 1367/22 - Wyrok NSA z 2022-09-07

do wykazania tytułu władania nieruchomościami i wykazania interesu prawnego. Pełnomocnik skarżącej doręczył organowi odpisy z ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących...
własność lub będących w użytkowaniu wieczystym przy piśmie z 15 września 2021 r., w którym też przedstawił stanowisko co do posiadania przez Spółkę interesu prawnego...

I SA/Wa 2567/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-23

, że wnioskodawcy nie mają interesu prawnego we wszczęciu postępowania nadzorczego w tej sprawie. Organ podkreślił, że zgodnie z art. 2 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1990 r...
obecnie w skład działki nr [...] z obrębu [...] i została objęta decyzją uwłaszczeniową Wojewody [...] z dnia [...] lipca 1992 r. Skarżący wywodzą zaś swój interes prawny...

I SA/Wa 1790/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-01

wskazał, że zgodnie z art. 28 Kpa stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu...
na swój. Interes prawny lub obowiązek. W orzecznictwie sądowo administracyjnym i w doktrynie prawa administracyjnego dominuje pogląd, że tylko przepis prawa materialnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   27