Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

V SA/Wa 1509/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-14

przeznaczonych na sfinansowanie zadań realizowanych w związku z projektem. W niniejszym postępowaniu widzi swój interes prawny, z uwagi na treść umowy partnerskiej z dnia...
jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Warunkiem takiego uczestnictwa jest zatem uprzedni udział w postępowaniu administracyjnym., Natomiast...

V SA/Wa 2617/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-10

administracyjnymi sprawa dotyczy interesu prawnego podmiotu wnoszącego skargę. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości w tym przedmiocie sprawa powinna być skierowana...
na rozprawę a w przypadku, gdy Sąd ustali, że sprawa nie dotyczy interesu prawnego składającego skargę, winien skargę odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 50 § 1...

V SA/Wa 132/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-07

postępowania jest przedmiotem skargi. Nadto w art. 33 p.p.s.a. wskazano, iż udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym może brać również osoba, której interesu prawnego...
. - dalej: k.p.a.) wynika natomiast, że stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności...

IV SA/Wa 1885/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-19

[...] lutego 2007 r. z powodu wyłączenia go od rozpatrywania tej sprawy na podstawie art. 25 §1 pkt 1 kpa, ponieważ wydane rozstrzygnięcie dotyczy interesu prawnego osoby...
, ze względu na piastowanie tej funkcji w owym czasie przez osobę, której interesu prawnego dotyczyło to postępowanie, nie jest w sprawie kwestionowana, a potwierdził...

II GSK 1510/12 - Wyrok NSA z 2014-01-21

, że w postępowaniu sądowym mogą zatem brać udział wyłącznie: organ II instancji, skarżący lub osoba której interesu prawnego dana sprawa dotyczy, zgodnie z treścią art. 32 i art. 33...
, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy...

IV SA/Wa 338/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-08

wypełnia je, ma podstawowe znaczenie dla ochrony interesu prawnego strony. Brak podpisu osoby wnoszącej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeśli nie zostanie...
k.p.c.) poprzez niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego;, 7. naruszenie art.7 k.p.a. oraz poprzez brak uwzględnienia interesu społecznego;, 8. działania niezgodne...

VII SA/Wa 1881/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

1). Zaświadczenie wydaje się również wtedy, gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu...
konieczność wydania takiego zaświadczenia). Powołał się natomiast na interes prawny w uzyskaniu przez niego wnioskowanego zaświadczenia podnosząc, iż zaświadczenie...

II OSK 1650/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

2007 r. [...]oraz, 2) art. 28 k.p.a. poprzez przyjęcie, że interes prawny strony zależy od uznania urzędu i w konsekwencji - naruszenie przepisów o właściwości poprzez...
, że posiada on interes materialno-prawny, gdyż posiadłość Ministra położona ok. 1000 m od WOW znajduje się w obszarze oddziaływania inwestycji. Wskazała, że postanowienie PRM...

II OSK 1242/08 - Wyrok NSA z 2009-01-13

- np. odwołanie wypełnia je, ma podstawowe znaczenie dla ochrony interesu prawnego strony. Zgodnie z treścią przepisu art. 63 § 3 kpa, 'podanie wniesione pisemnie .... powinno...
strony w rozumieniu art. 28 Kpa, a więc wszczęte postępowanie musi dotyczyć interesu prawnego lub obowiązku podmiotu, który żąda czynności organu., W świetle powyższego...

IV SA/Wa 1537/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-25

wyjaśniającego dotyczącego nieważności postanowienia MRR z dnia [...] lipca 2007 r. [...] oraz, 2) art. 28 k.p.a. poprzez przyjęcie, że interes prawny strony zależy od uznania...
za stronę postępowania Ministra Środowiska - Jana Szyszko przyjmując, że posiada on interes materialno-prawny, gdyż posiadłość Ministra położona ok. 1000 m od WOW znajduje...
1   Następne >   +2   +5   +10   13