Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X
  • Symbol

V SA/Wa 3331/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-16

. W treści skargi T. G. złożył wniosek o dopuszczenie go do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania. Ze sformułowań skargi wynika, że swój interes prawny T...
, a więc ma on interes prawny w tym aby bronić się przed sądem przed przyznaniem mu takiego niekonstytucyjnego uprawnienia., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje...

II OSK 557/17 - Wyrok NSA z 2019-01-29

jak wprowadzanego od lat przez skarżącą do obrotu środka ochrony roślin 'A.'. W przedstawionej sytuacji, zdaniem skarżącej posiada ona interes prawny w rozumieniu art. 28...
osiągnąć. Fakt ten mógłby być z kolei podstawą faktyczną do wystąpienia z roszczeniem cywilnoprawnym wobec uczestnika postępowania czyniąc, w ocenie organu, interes prawny...

I OSK 752/21 - Wyrok NSA z 2021-11-30

wszczęcia postępowania - z uwagi na brak interesu prawnego wnioskodawcy. Skarżący wystąpił z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, wywodząc swój interes prawny...
utrzymał w mocy swoje postanowienie. Sąd I instancji podzielił stanowisko organu, że skarżący nie miał interesu prawnego w ww. sprawie., Skarżący wniósł od powyższego wyroku...

IV SA/Wa 106/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-24

, a nie nawozem, co oznacza że jego wprowadzenie do obrotu winno podlegać innemu reżimowi prawnemu. Z uwagi na ten fakt, A. legitymuje się interesem prawnym do wystąpienia...
. A. uzasadniając interes prawny w rozumieniu art. 28 K.p.a. pokreśliła, że decyzja w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia będzie miała bezpośredni wpływ na obowiązki...

IV SA/Wa 1991/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-12

z [...] września 2011 r. umorzył postępowanie nieważnościowe uznając, iż wnioskodawcy nie legitymują się interesem prawnym., W wyniku ponownego rozpoznania sprawy, Minister...
., wywiedli swój interes prawny z faktu, że są właścicielami działki nr [...] położonej w C., natomiast H. L. wywiódł swój interes prawny z faktu, że jest spadkobiercą P...

I OSK 1185/08 - Wyrok NSA z 2009-01-22

, kto ma w tym interes prawny, za wyjątkiem prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacji społecznej, którym przysługuje prawo wniesienia skargi w sprawach dotyczących...
interesów prawnych innych osób. Interes prawny danego podmiotu w postępowaniu administracyjnym, jak i postępowaniu przed sądem administracyjnym wywodzi się z przepisu...

I OSK 1638/15 - Wyrok NSA z 2017-03-07

wskazujących na posiadanie przez wnioskodawczynię interesu prawnego, przez co nie może ona zostać uznana za stronę postępowania., Nie zgadzając...
do udziału w nim, ale okoliczność, czy istnieje przepis prawa materialnego pozwalający zakwalifikować interes danej osoby jako 'interes prawny'. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi...

IV SA/Wa 2931/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-07

obu decyzji Naczelnika, uznając że skarżący nie posiada w sprawie objętej wnioskiem interesu prawnego w rozumieniu art.28 k.p.a., 4. Skarżący wniósł do Ministra...
utrzymał postanowienie Wojewody w mocy., Podzielając ocenę Wojewody odnośnie nieposiadania przez skarżącego interesu prawnego w sprawie w rozumieniu art.28 k.p.a....

I OSK 1229/20 - Wyrok NSA z 2020-11-20

r. w części dotyczącej działek będących własnością Gminy W. ze względu na brak interesu prawnego w tym zakresie., W ocenie Ministra, odwołanie jest niedopuszczalne...
interes prawny w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia, czy dana nieruchomość podpada pod działanie przepisów dekretu o reformie rolnej jest były właściciel...

VI SA/Wa 190/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

sprawy., Minister pismem z [...] grudnia 2015 r. wezwał Z.Z. do wykazania interesu prawnego lub obowiązku przez wskazanie podstawy prawa materialnego uzasadniającej...
innym podmiotom, a jedynie interes faktyczny. Minister wyjaśnił, że od interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, który nie daje uprawnień strony w postępowaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100