Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

V SA/Wa 377/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

niepoinformowanie [...] o toczącym się postępowaniu, pomimo iż wynik postępowania bezpośrednio dotyczy interesu prawnego Fundacji, - naruszenia art. 97 § 1 pkt 4) k.p.a....
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;, Wykazując interes prawny do wniesienia skargi Skarżąca podniosła, że jest bezpośrednim beneficjentem pomocy udzielonej...

III SA/Wa 2797/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

na podstawie zarządzenia z dnia 26 września 2017 r. skarżący H.O. został wezwany do wskazania interesu prawnego, z uwagi na istnienie którego wnosi on w niniejszej sprawie...
wyłącznie w stosunku do skarżącej G.O. Skarżący odpowiadając na powyższe wezwanie wskazał w piśmie z dnia 4 października 2017 r., że nie posiada interesu prawnego...

III SA/Wa 511/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-08

, uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Ponadto, przepis art. 50 § 2 P.p.s.a....

V SA/Wa 565/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-29

art. 50 § 1 p.p.s.a., musi mieć w złożeniu skargi interes prawny rozumiany jako istnienie związku między sferą jego indywidualnych praw i obowiązków, a zaskarżonym aktem...
interesie prawnym musi zawierać w sobie dwa elementy. Po pierwsze, skarżący musi mieć interes prawny w przeprowadzeniu sądowej kontroli zgodności z prawem aktu...

III SA/Wa 615/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-30

ZUS oraz, - art. 217 Kpa poprzez przyjęcie, że Skarżąca nie miała interesu prawnego w wystąpieniu o zaświadczenie o wysokości zaległości wobec ZUS zbywcy nieruchomości...
nie miała interesu prawnego w wystąpieniu o zaświadczenie o wysokości zaległości zbywcy nieruchomości wobec ZUS., W uzasadnieniu skargi Spółka podniosła, iż w jej ocenie...

I SA/Wa 1555/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-09

do przepisu art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
w danym postępowaniu w charakterze strony. Omawiany przepis wiąże pojęcie strony z interesem prawnym lub prawnym obowiązkiem. Jest się stroną, jeżeli posiada się w danym...

VI SA/Wa 292/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-27

pracodawcy. S. nie była stroną postępowania. Zgodnie z art. 127 § 1 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda...
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes prawny jest kategorią normatywną, mającą swe źródło w przepisach regulujących sposób załatwienia...

VI SA/Wa 1485/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-30

może mieć miejsce wówczas, gdy strona nie wykaże interesu prawnego lub zgodnie z art. 218, gdy fakty albo stan prawny nie wynikają z prowadzonej przez organ ewidencji...
: 'Obowiązek wydania zaświadczenia ze względu na interes prawny osoby ubiegającej się o zaświadczenie w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, spoczywa...

III SA/Wa 2827/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-12

do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., W rozpoznawanej...
żadna osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania, to postępowanie sądowe podlega umorzeniu, stosownie do art. 161 § 1 pkt 2 P.p.s.a. Zgodnie z art. 161...

I OSK 420/18 - Wyrok NSA z 2019-10-10

prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek' (art. 28 kpa). Organ wyjaśnił, że zgodnie...
do akt wnosiła skarżąca jest postępowaniem, które dotyczy interesu prawnego i obowiązku skarżącej., W przypadku uznania przez Sąd, że postanowienie mogło być oparte...
1   Następne >   +2   +5   +10   96