Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SA/Wa 1124/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-09

, Minister Obrony Narodowej postanowieniem z dnia [...] stycznia 2012 r. odmówił M. K. wydania ww. zaświadczenia (z powodu niewykazania przez stronę interesu prawnego...
Obrony Narodowej z dnia [...] stycznia 2012 r. podnosząc, iż ma interes prawny w domaganiu się wydania przedmiotowego zaświadczenia dla planowanego pozyskania kredytu...

II SA/Wa 1094/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Zgodnie z ww. przepisem stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
lub obowiązek. Przy czym zgodnie z dominującą w orzecznictwie sądowoadministracyjnym obiektywną teorią strony stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia...

II SA/Wa 1893/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-06

własnego interesu prawnego. Także Centralna Wojskowa Komisja Lekarska nie znalazła przepisu, na podstawie którego podjęcie przez nią określonych czynności miałoby chronić...
interes prawny K.S.., Zgodnie natomiast z dyspozycją art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności...

I OSK 999/06 - Wyrok NSA z 2007-06-15

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej do wydania decyzji o zwolnieniu kwatery przez oficera. Wobec braku przepisu prawa, stanowiącego podstawę wywiedzenia interesu prawnego...
w Warszawie., W uzasadnieniu podniesiono, że art. 28 K.p.a. przyznaje status strony każdemu, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda...

II SA/Wa 2010/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-04

, lecz świadczy to jedynie o posiadaniu przez niego interesu faktycznego, a nie prawnego, do jakiego odsyła przepis art. 28 K.p.a. Nie wskazał bowiem żadnego przepisu prawa...
jest, w ocenie skarżącego, ustalenie wstąpienia przez niego w stosunek najmu spornego mieszkania. To zaś przesądza o tym, iż posiada interes prawny w domaganiu się wyeliminowania...

I OSK 1303/14 - Wyrok NSA z 2015-11-24

strony, jest posiadanie interesu prawnego w inicjowaniu danego postępowania administracyjnego. Sformułowanie 'interes prawny' oznacza wynikające z konkretnej normy prawa...
2010 r., natomiast z art. 690 K.c., z ktorego zamierza wywodzić uprawnienie do lokalu, którego dotyczy przedmiotowa decyzja i w tym upatruje swojego interesu prawnego...

II SA/Wa 947/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-07

się o powyższe zaświadczenie ze względu na swój interes prawny, ponieważ jest ono niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego przekazania spadkobiercom mieszkania, bez obawy...
interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a. organ administracji publicznej...

I OSK 344/14 - Wyrok NSA z 2015-10-20

określonej czynności organu. Postępowanie nie dotyczy jej interesu prawnego czy obowiązku, gdyż wbrew stanowisku wnioskodawczyni, nie dotyczy jej praw majątkowych wynikających...
wojskowej osobie cywilnej oparto na założeniu, jakoby nie miała ona interesu prawnego w ustaleniu podstawy (lub braku podstaw prawnych) przydziału mieszkania na rzecz matki...

II SA/Wa 400/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-05

Wojskowego Biura Emerytalnego w [...] nie ma interesu prawnego w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu [...] J. O. dodatku służbowego i podkreślił...
nieprawidłowo przyjął, że nie ma on interesu prawnego w sprawie dotyczącej przyznania dodatku służbowego w ostatnim miesiącu służby i w ten sposób naruszył art. 28 i art...

II SA/Wa 728/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-12

od powyższego podniósł, że zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu...
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym oznacza to samo, co ustalić przepis prawa materialnego, na podstawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   94