Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

I SA 2550/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-24

30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik...
Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

I SA 1604/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-15

programów., Z powyższego przepisu wywodziła swój interes prawny, stwierdzając, że w związku z tym, powinna mieć wpływ na kształtowanie sfery praw i obowiązków w zakresie...
§ 1 pkt 4 KPA., Minister Kultury uzasadniając decyzję o odmowie wznowienia postępowania, podniósł, że A. Sp. z.o.o. nie ma interesu prawnego, a jedynie interes faktyczny...

I SA 1769/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-14

interesu prawnego- przymiot strony w rozumieniu art.28 kpa, a tylko strona może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nieważności orzeczenia., Przedmiotowa spółka w dniu...
decyzję z dnia ... maja 2003 r. Uznał on, że skarżący nie jest stroną postępowania, z uwagi na brak po jego stronie interesu prawnego, a zatem nie może wystąpić z wnioskiem...

I SA/Wa 1075/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-30

przez osobę, która nie posiada w sprawie interesu prawnego (art. 28 kpa) i umorzył postępowanie odwoławcze., Minister Kultury podniósł, że z przepisu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy...
instancji, wydanej na wniosek Zarządu Cmentarzy Rzymskokatolickich w S., wniesione zostało przez osobę nieposiadająca w przedmiotowej sprawie interesu prawnego, tj. osobę...

I SA 1150/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-14

interesu prawnego. Nie ulega wątpliwości, że użytkownicy są zainteresowani wynikiem postępowania toczącego się w sprawie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń złożonych...
po jego stronie interesu prawnego, który jest kategorią normatywną mającą swe źródło w przepisach prawa materialnego., Decyzję powyższą zaskarżyła do Naczelnego Sądu...

I SA/Wa 936/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-22

prawnego Radia [...], gdyż wpływa na jego sferę podmiotowych praw i obowiązków. Skarżący podał, że przepisem prawa materialnego, z którego wynika interes prawny Radia...
, stanowi formę ograniczenia prawa swobody umów, jakie przysługuje stronie na podstawie art. 3531 kc. Prawo to nie jest jego interesem faktycznym, lecz interesem prawnym...

I SA/Wa 429/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-22

sąsiedniej nieruchomości. Organ odwoławczy zważył, że zgodnie z art. 28 kpa stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. M. G. nie przysługuje prawo strony w rozumieniu art. 28 kpa w tym postępowaniu. Skarżąca...

II OSK 109/05 - Wyrok NSA z 2005-08-05

[...], gdyż nie wykazała swego interesu prawnego w przedmiotowej sprawie, co jest przesłanką konieczną do wniesienia skargi, stosownie do treści art. 50 ustawy z dnia 30...
, w tym ten, który wynika z pojęcia i zakresu użytkowania wieczystego gruntu (art. 233 kc). O istnieniu interesu prawnego Spółdzielni Mieszkaniowej 'S.' w [...] w przedmiotowej sprawie...

I SA 1766/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-15

z wnioskiem o stwierdzenie nieważności orzeczenia., Stwierdził, że uprawnienie do wystąpienia z powyższym wnioskiem przysługuje każdemu czyjego interesu prawnego lub obowiązku...
nieważności decyzji wpłyną na jego interes prawny lub obowiązek., Za nieprzekonywujące uznał twierdzenia A. Spółka z o.o., iż z uwagi na korzystanie z utworów w dniu...

II OZ 809/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-08

, że Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji nie ma interesu prawnego do występowania w charakterze uczestnika w niniejszym postępowaniu sądowym...
zaś nie odnosi się w żaden sposób do współpracy czy reprezentowania wobec osób trzecich nadawców radiowych bądź telewizyjnych, na których interes prawny powołuje się Izba...
1   Następne >   +2   +5   10