Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X
  • Symbol

II OSK 983/13 - Wyrok NSA z 2014-11-07

art. 8 Konkordatu dotyczący ochrony miejsca kultu religijnego nie może być uznany za wystarczający dla wskazania indywidualnego interesu prawnego Klasztoru...
na prowadzenie robot budowlanych mogą mieć interes prawny w tego typu postępowaniach jedynie wtedy, gdy są właścicielami nieruchomości sąsiednich wpisanych do rejestru zabytków...

VII SA/Wa 2621/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-08

przedmiotowego postępowania. W ocenie Stowarzyszenia, [...] ma co najwyżej interes faktyczny, a nie prawny, nie ma legitymacji do zainicjowania postępowania., [...] w toku...
, że [...] - jako reprezentacja zrzeszonych w niej operatorów telewizji kablowej - ma interes prawny w określonym rozstrzygnięciu sprawy, gdyż ewentualne cofnięcie [...] zezwolenia...

II OSK 1899/09 - Wyrok NSA z 2010-07-21

do sądu administracyjnego jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...
, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Oznacza to, że prawo do wniesienia skargi związane...

VII SA/Wa 2713/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-08

wycofania wniosku był zamiar przedłożenia nowej, wspólnej tabeli ze Stowarzyszeniem A., S. zakwestionowało ponadto interes prawny P. jako wnioskodawcy przedmiotowego...
., jako reprezentacja zrzeszonych w niej operatorów telewizji kablowej, ma interes prawny w określonym rozstrzygnięciu sprawy, gdyż ewentualne cofnięcie S. zezwolenia...

II OSK 1148/13 - Wyrok NSA z 2014-11-27

wydania zaświadczenia, gdy strona domaga się jego wydania ze względu na swój interes prawny, zaś organ nie dysponuje danymi pozwalającymi potwierdzić określone fakty...
odwoławczy stwierdził, że obowiązek wydania zaświadczenia ze względu na interes prawny wnioskodawcy, spoczywa na organie administracyjnym jedynie wówczas, gdy chodzi...

II OSK 1897/15 - Wyrok NSA z 2017-03-24

., jak też we wniosku z dnia [...] lutego 2011 r. o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] maja 2009 r. nie wykazał własnego interesu prawnego. Jednak pomimo tego Minister...
postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji powinien wykazać własny przymiot strony poparty swoim interesem prawnym, a jeśli tego nie uczynił, to organ administracji...

IV SA/Wa 1171/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-19

w skrócie: P.p.s.a.) - jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...
, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym oraz inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo...

II OSK 2211/18 - Wyrok NSA z 2019-04-10

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm., dalej: k.p.a.). Spółka wskazała, że wywodzi swój interes prawny z faktu posiadania własności budynku położonego...
odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków z [...] maja 2016 r., z uwagi na brak interesu prawnego...

VII SA/Wa 2222/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-31

, wchodzi w skład działki nr [...], objętej przedmiotowym postępowaniem. Ponadto odwołujący się stwierdza, że jego interes prawny wynika z faktu, iż jest on 'właścicielem...
[...] lipca 2012 r. Minister umorzył postępowanie odwoławcze. W decyzji tej stwierdzono, że zgodnie z art. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...

VII SA/Wa 1888/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-21

z treścią art. 217 § 1 pkt 2 K.p.a. zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych...
, że przepis art. 217 § 2 ust. 2 K.p.a. nakazuje organowi odmowę wydania zaświadczenia, gdy strona domaga się jego wydania ze względu na swój interes prawny, zaś organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100