Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

I OSK 319/20 - Wyrok NSA z 2023-02-14

sądowoadministracyjnym wobec braku interesu prawnego w sytuacji, gdy wynika on z ww. przepisów prawa materialnego., Nie wniesiono odpowiedzi na skargę kasacyjną., Naczelny...
, że skarżącym przysługuje interes prawny wynikający z przepisów prawa materialnego wskazanych w petitum skargi kasacyjnej, wobec czego zdaniem kasatora nie było podstaw...

IV SA/Wa 2808/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-15

., Na wstępie uzasadnienia organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną postępowania jest ten, czyjego interesu prawnego dotyczy dane postępowanie administracyjne...
prawni stosownie do art. 30 § 4 k.p.a. Z tego powodu w niniejszym postępowaniu interes prawny mają następcy prawni W. W., Organ zauważył, iż wniosek o stwierdzenie...

VII SA/Wa 2555/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-28

wykładnię i odmowę przyznania statusu strony osobom, których interesu prawnego decyzja dotyczy,, 6) art. 7, art. 8, art. 28, art. 30 § 4 i 5, art. 97 § 1 pkt 1 kpa poprzez...
I instancji wniosły osoby, którym przysługuje interes prawny do bycia stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powyższy...

VIII SA/Wa 313/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-13

, że wynik postępowania wywołanego skargą Wójta dotyczy jej interesu prawnego. Jest ona właścicielem nieruchomości położonej w G. przy ul. K. [...], oznaczonej w ewidencji...
przez [...][...]), zatem dotyczy jej interesu prawnego jako właściciela nieruchomości. Jej interes prawny wynika z art. 21 Konstytucji RP i kodeksu cywilnego. Wyjaśniła...

IV SA/Wa 190/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

, nr ew. [...] o pow. 0,0003 ha oraz o nr ew. [...] o pow. 0,0001 ha., Uzasadniając swój interes prawny w żądaniu wszczęcia postępowania wskazał prawo własności...
zwrócone., Postanowieniem nr [...] z [...] lipca 2016 r. Wojewoda [...] odmówił wszczęcia postępowania wskazując na brak po stronie wnioskującego interesu prawnego. A. P...

I SA/Wa 1068/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

uwłaszczenia przedmiotowej nieruchomości i w konsekwencji błędnie uznał, że wnioskodawcy nie legitymują się interesem prawnym, a więc nie mają przymiotu strony...
i stanowią działkę nr [...]. Swój interes prawny wywodzą z art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy...

IV SA/Wa 1984/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-01

, który żąda czynności ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Czynność procesowa podmiotu żądającego wszczęcia postępowania administracyjnego skuteczna...
będzie tylko wtedy, gdy można stwierdzić w oparciu o konkretny przepis prawa materialnego, że podmiot zgłaszający to żądanie ma własny interes prawny lub obowiązek prawny...

IV SA/Wa 604/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

wierzycieli. Jako uzasadnienie swojego interesu prawnego wskazał, że wobec treści decyzji pozostaną niezapłacone koszty postępowania egzekucyjnego z przedmiotowej...
, stwierdzając brak po stronie zainteresowanego interesu prawnego w sprawie w rozumieniu art.28 k.p.a. Organ odwoławczy wskazał w tym kontekście, że: (-) kwestia roszczeń...

IV SA/Wa 1985/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-01

[...], wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej, który działał w sprawie jako organ I instancji i reprezentant Miasta [...], ma interes prawny w postępowaniu...
interes prawny lub obowiązek także wówczas, gdy w rzeczywistości decyzja dotyka bezpośrednio lub pośrednio jego praw lub obowiązków. Nie jest zatem możliwe jednoczesne...

IV SA/Wa 188/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

zwrotu nieruchomości położonej w [...] przy ulicy [...], oznaczonej jako działka o nr ew. [...] o pow. 0.0114 ha. Uzasadniając swój interes prawny w żądaniu wszczęcia...
wskazując na brak po stronie wnioskującego interesu prawnego., A. P. wniósł zażalenie wnosząc o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania...
1   Następne >   +2   +5   +10   81