Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol

II OSK 272/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

z dnia [...] października 2009 r., ze względu na brak interesu prawnego., Rozpoznając wniosek J. L. o ponowne rozpatrzenie sprawy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] podzieliło stanowisko, że wnioskodawca nie posiada interesu prawnego, wynikającego z art. 28 kpa. Zatem nie przysługuje...

I OSK 1819/10 - Wyrok NSA z 2011-10-21

jest posiadanie interesu prawnego lub obowiązku związanego z przedmiotem tego postępowania. W art. 28 K.p.a. pojęcie strony powiązane jest wyraźnie z interesem prawnym, tj...
K.p.a., może być wyprowadzone tylko z administracyjnego prawa materialnego stanowiącego podstawę interesu lub obowiązku prawnego. Mieć interes prawny lub obowiązek...

IV SA/Wa 2504/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-11

w terminie 7 dni interesu prawnego w postępowaniu. Minister stwierdził, że skarżąca nie figuruje jako właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją Wojewody...
k.p.a., stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój...

I OSK 798/06 - Wyrok NSA z 2007-04-17

ustanowiony kurator spadku, który reprezentował interesy spadkobierców, a zatem wobec braku ustalenia następców prawnych przez sąd powszechny reprezentantem wszystkich...
, kto ma w tym interes prawny. Interes prawny ma charakter materialnoprawny, oparty więc jest na normach administracyjnego prawa materialnego, gdzie musi istnieć norma prawa przewidująca...

II OSK 163/09 - Wyrok NSA z 2009-06-25

więcej niż 20 %. Ustalenia planu naruszają interes prawny skarżących przez nadmierną intensyfikację rozbudowy na terenie, na którym znajduje się ich nieruchomość...
przyjęła brak naruszenia interesu prawnego. Przede wszystkim nie można ograniczyć naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, o których mowa wart. 101 ust. 1 ustawy...

II OSK 1547/11 - Wyrok NSA z 2011-10-21

, na których sposób zagospodarowania regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego'. W skardze podniesiono, że przedmiotowa uchwała narusza interes prawny skarżącej...
nie mający charakteru prawa miejscowego nie może prowadzić do naruszenia interesu prawnego lub uprawnień właścicieli nieruchomości, są jednak od tego stanowiska wyjątki...

I OSK 1891/16 - Wyrok NSA z 2016-12-08

. nr [...], podnosząc, że zostali pominięci jako strony postępowania (interes prawny wywodząc z współwładania przedmiotową nieruchomością) oraz kwestionując wystąpienie...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia 21 marca 2014 r. nr [...], z uwagi na brak interesu prawnego wnioskodawców. W uzasadnieniu...

I OSK 1060/16 - Wyrok NSA z 2018-03-16

do spadkobierców A.P. - C.P., J.P., I.P., J.G. W związku z tym organ wystąpił do B.E.K. o wykazanie interesu prawnego we wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności...
, lecz również, zgodnie z art. 28 k.p.a. każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie administracyjne albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...

I OSK 791/06 - Wyrok NSA z 2007-04-17

.) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Interes prawny ma charakter materialnoprawny, oparty więc jest na normach administracyjnego...
. Mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym znaczy to samo, co ustalić przepis prawa materialnego powszechnie obowiązującego, na którego podstawie można skutecznie...

II OSK 975/15 - Wyrok NSA z 2015-07-10

posiadania indywidualnego interesu prawnego, który uprawniałby go do złożenia odwołania od przedmiotowej decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Na podstawie zgromadzonego...
na podstawie art. 136 K.p.a., wezwał skarżącego do wykazania interesu prawnego w przedmiotowej sprawie. Odwołujący się w piśmie z 1 kwietnia 2014 r. wskazał, że swój interes prawny...
1   Następne >   +2   +5   +10   100