Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

I OSK 1617/19 - Wyrok NSA z 2022-08-03

, nie posiada bezpośredniego i aktualnego interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 k.p.a., kreującego status strony postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ww. orzeczenia...
o stwierdzenie nieważności decyzji może wystąpić jedynie osoba będąca stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a., tj. każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...

I OSK 2528/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

rozstrzygnięcia organ stwierdził, że brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, iż '[...]' S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie legitymuje się interesem prawnym...
., Organ podtrzymał stanowisko wyrażone w postanowieniu z dnia [...] listopada 2012 r., a nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że jej interes prawny wynika...

I OSK 117/15 - Wyrok NSA z 2016-12-15

października 2011 r. M. L. wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy, podnosząc, że jej interes prawny w niniejszym postępowaniu 'nieważnościowym', wynika z faktu, iż jest ona...
swój interes prawny z tytułu własności jej poprzednika prawnego do ww. nieruchomości, a z petitum pierwotnego wniosku nieważnościowego oraz z treści wniosku o ponowne...

I OSK 1511/15 - Wyrok NSA z 2018-03-07

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój obowiązek bądź interes prawny. Taki interes w przedmiotowej...
i umów notarialnych i hipotecznych sprawowali wspólnie: J. O., B. S. i S. M. Wnioskodawcy, w celu wykazania interesu prawnego uprawniającego ich do występowania...

I OSK 2205/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-22

się na tej nieruchomości., Wobec powyższego, w ocenie Spółki, niniejsze postępowanie dotyczy jej interesu prawnego, skoro jego przedmiotem jest orzeczenie, na podstawie...
udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach...

V SA/Wa 491/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-21

. Stosownie do art. 50 § 1 i 2 p.p.s.a. może tego dokonać każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja...
społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała ona udział w postępowaniu administracyjnym, a inny...

I OSK 389/16 - Wyrok NSA z 2017-12-13

., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że zgodnie z art. 28 Kpa, stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
postępowanie albo, kto żąda czynności organu, ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Interes prawny w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnej...

I OSK 1201/15 - Wyrok NSA z 2016-04-12

1950 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia [...] maja 1950 r., W uzasadnieniu Minister wskazał, że interes prawny w przedmiotowej sprawie...
w W., Skarżący wywodzili interes prawny uprawniający ich do występowania z wnioskiem nieważnościowym z faktu sukcesji po wspólnikach spółki jawnej., Wobec powyższego...

I OSK 3319/15 - Wyrok NSA z 2017-10-05

, interes prawny w postępowaniu administracyjnym w przedmiotowej sprawie, posiada P.C., jako spadkobierca zmarłej wnioskodawczyni., Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2005 r., sygn. akt...
na brak po stronie skarżącego legitymacji skargowej do wniesienia skargi, która zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a. służy każdemu, kto ma w tym interes prawny. Natomiast...

I OSK 2196/14 - Wyrok NSA z 2016-06-15

na własność Państwa przedsiębiorstwa pn. [...]., W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że wnioskodawca nie wykazał swojego interesu prawnego do występowania z wnioskiem...
skorzystać. W świetle dokonanych ustaleń, że powodowi służy jeszcze inna forma realizacji jego praw Sąd uznał argumenty strony pozwanej i odmówił powodowi interesu prawnego...
1   Następne >   +2   +5   7