Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X
  • Symbol

I OSK 763/09 - Wyrok NSA z 2010-03-19

stanowiło własność osoby prawnej, jaką była spółka akcyjna. Stąd też interesem prawnym mógłby się legitymować wyłącznie właściciel przedsiębiorstwa, czyli spółka akcyjna...
w stosunku do spółki, a nie w imieniu spółki. Skoro skarżąca -jak twierdzi - posiada interes prawny, to - zdaniem organu - powinna to wykazać przedkładając dokumentację...

VI SA/Wa 1841/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

będzie jej interesu prawnego. Była ona bowiem beneficjentem postępowania egzekucyjnego toczącego się wobec zobowiązanego, czyli G. S.A. i posiadała bezpośredni interes prawny...
również przesłany pełnomocnikowi H. S.A., co należałoby tłumaczyć faktem, że Prezes URE uznał H. S.A. za podmiot mający interes prawny w rozstrzygnięciu tej sprawy...

III SA/Wa 533/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-01

w prawie materialnym, której istnienie jest badane dopiero w toku postępowania. Spółka wskazała również, że ma interes prawny i faktyczny w udziale w postępowaniu. Podniosła...
przedmiotem postępowania. Jeżeli bowiem akt nie wywiera bezpośredniego wpływu na sferę sytuacji prawnej danego podmiotu, to nie można mówić o interesie prawnym strony...

IV SA/Wa 409/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

administracyjnego, w myśl art. 28 Kpa jest to, czy legitymuje się on interesem prawnym lub obowiązkiem, ze względu na który żąda czynności organu lub którego dotyczy...
postępowanie. Podstawę legitymacji procesowej strony stanowi przy tym przepis prawa materialnego, wskazujący na własne prawo /interes prawny/ lub obowiązek podmiotu...

IV SA/Wa 11/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-10

, a więc stosownie do przepisu art. 28 K.p.a., tylko osoba, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy zakwestionowana decyzja. Treścią pojęcia 'interes prawny' jest prawo...
przesłankami zastosowania przepisu prawa materialnego., Postępowanie administracyjne dotyczy interesu prawnego konkretnej osoby wówczas, gdy w tym postępowaniu wydaje się decyzję...

I SA/Wa 996/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

na brak istnienia po stronie wnioskodawców interesu prawnego do występowania w tym postępowaniu w charakterze stron, w rozumieniu art. 28 kpa, zasadnym stało...
, iż E. B. nie wywiązała się z obowiązku wykazania interesu prawnego w sprawie oraz, że ciężar ten spoczywał na wnioskodawczyni. W ocenie odwołującej się znajdujące...

I OSK 56/11 - Wyrok NSA z 2011-12-16

przedsiębiorstwa przemysłowego. Zdaniem organu, nie istniał bowiem po stronie wnioskodawcy interes prawny legitymujący G. S.A. (obecnie) z siedzibą w G. do występowania z powyższym...
k.p.a., są wprawdzie właściciele znacjonalizowanego mienia, ale o ile interes prawny opiera się w takim przypadku o prawo podmiotowe dotyczące tego mienia...

I OSK 1949/10 - Wyrok NSA z 2011-09-08

nie posiadają interesu prawnego w sprawie. Zgodnie z art.28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności...
organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Trafnie uznał Minister, że źródłem interesu prawnego skarżących nie może być jedynie to, że są oni spadkobiercami...

VIII SA/Wa 944/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-28

jedynie osoba będąca stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a., tj. każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu...
ze względu na swój obowiązek bądź interes prawny. Oznacza to, że treścią pojęcia 'interes prawny' jest prawo podmiotowe rozumiane jako przyznanie danej osobie przez przepis prawa...

I SA/Wa 964/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-25

się interesem prawnym, uprawniającym do żądania wszczęcia postępowania nieważnościowego, w zakresie tej nieruchomości, której właścicielem jest aktualnie ta spółka., Uprzednio...
nie posiada interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności ww. orzeczenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia [...]maja 1948 r. i w konsekwencji bezzasadną odmowę wszczęcia...
1   Następne >   +2   +5   +10   95