Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

IV SA/Wa 1403/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-09

wnioskodawczynię za stronę w niniejszym postępowaniu w rozumieniu art. 28 kpa., Zgodnie z treścią art. 28 kpa stroną może być każdy czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Do kręgu osób uprawnionych do wystąpienia o wszczęcie postępowania...

IV SA/Wa 22/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-26

tym nie uczestniczyła lecz może wykazać istnienie swojego interesu prawnego. Po dokonaniu analizy sprawy zakończonej wydaniem decyzji z dnia [...] lipca 2002 r. organ...
stwierdził, że A. Z. nie była stroną postępowania zakończonego w/w decyzją i nie posiada interesu prawnego w tej sprawie. Przedmiotem postępowania odszkodowawczego zakończonego...

II SA/Wa 1327/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-18

jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną., Zgodnie z art. 28 kpa 'stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek'. Przez 'interes prawny' należy rozumieć interes zgodny z prawem...

IV SA/Wa 23/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-30

, lecz może wykazać istnienie swojego interesu prawnego lub obowiązku w rozumieniu art. 28 kpa uzasadniającego jej udział. Po dokonaniu analizy akt sprawy zakończonej decyzją Ministra...
Gospodarki z dnia [...] lipca 2002 r. organ stwierdził, że A. Z. nie była stroną postępowania zakończonego tą decyzją i nie posiada interesu prawnego w tej sprawie...

I SA/Wa 220/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-27

skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny. O interesie prawnym w rozumieniu powyższego przepisu można mówić wówczas, gdy ma ono oparcie w przepisach prawa. Chodzi...
tu zarówno o przepisy prawa materialnego, jak i procesowego. Istnienie związku pomiędzy chronionym przez przepisy prawa interesem prawnym a aktem administracyjnym...

IV SA/Wa 382/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-09

przedsiębiorstwa Młyn Elektryczny B. w H., gdyż postępowanie to dotyczyło ich interesu prawnego - prawa do odszkodowania. Konsekwencją tego było wadliwe uznanie, że skarżące...
o wszczęciu postępowania w sprawie przyznania odszkodowania wszystkich osób, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczyło to postępowanie. Nie ulega wątpliwości...

III OSK 4109/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-16

ze względu na swój interes prawny, gdy strona nie wykazała interesu prawnego w uzyskaniu zaświadczenia, a brak przepisu nakazującego wydanie takiego zaświadczenia...
, o którym mowa w art. 219 k.p.a. Taka kwalifikacja prawna zaskarżonego pisma w istocie prowadziłaby do uznania skargi wniesionej w sprawie za dopuszczalną., Wskazać należy...

II SA/Wa 1034/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-26

naruszenia prawa bądź interesu prawnego., W dniu 2 sierpnia 2004 r. skarżący odebrał kolejne wezwanie Sądu do sprecyzowania skargi z dnia 8 kwietnia 2004 r. i wskazania...

IV SA/Wa 1205/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-10

sędziów NSA jest w danej sprawie wiążąca., Minister Gospodarki i Pracy przyjął, że 'A.' sp. z o.o. w L. legitymuje się obecnie interesem prawnym do występowania...
zmierzających do ochrony ich interesu prawnego względem nieruchomości, która stała się przedmiotem obrotu cywilnoprawnego (po uprzedniej jej nacjonalizacji), w toku niniejszego...

IV SA/Wa 1204/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-10

sędziów NSA jest w danej sprawie wiążąca., Minister Gospodarki i Pracy przyjął, że 'A.' sp. z o.o. w L. legitymuje się obecnie interesem prawnym do występowania...
kroków zmierzających do ochrony ich interesu prawnego względem nieruchomości, która stała się przedmiotem obrotu cywilnoprawnego (po uprzedniej jej nacjonalizacji...
1   Następne >   +2   5