Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

I SA/Wa 143/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-05

na to, że jego zdaniem wnioskodawcy nie legitymowali się w tym postępowaniu interesem prawnym - w rozumieniu art. 28 k.p.a. Przy czym argumentacja organu sprowadza się do stwierdzenia...
przedsiębiorstwa Elektrownia [...], w dniu wydawania zaskarżonego postanowienia, a także w dacie orzekania obecnie przez Sąd, mieli i mają interes prawny do wystąpienia z wnioskiem...

VI SA/Wa 472/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-04

geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, poprzez uznanie, że P. S.A. ma interes prawny w postępowaniu koncesyjnym Skarżącej. Organ nie wskazał, który przepis prawa...
kreuje interes prawny P. S.A., pomimo że Skarżąca ubiega się o koncesję o różnym zakresie niż koncesja nr [...] na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu...

I OZ 893/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-24

, w której skarga została wniesiona, ale w ramach indywidualnego interesu prawnego takiej organizacji. Sformułowanie 'sprawa własna' dotyczy zatem postępowania...
, a zatem sfery działalności zewnętrznej Stowarzyszenia, co nie wpływa bezpośrednio na jego prawa i obowiązki oraz nie zmienia jego sytuacji prawnej...

VI SA/Wa 1163/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-22

bez konieczności wykazywania swojego interesu prawnego w urzędowym poświadczeniu milczącego załatwienia sprawy ani też wskazywania przepisu prawa, który wymaga...
Prezesa Agencji i umorzył postępowanie przed organem I instancji w całości., Do wydania postanowienia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., Wnioskiem z dnia 29...

I OSK 134/17 - Wyrok NSA z 2018-12-11

na jego prawnoprocesowy a nie prawnomaterialny charakter - powoduje, iż brak jest interesu prawnego po stronie podmiotu wnoszącego o stwierdzenie nieważności tego orzeczenia...
k.p.a. aktem wydanym bez podstawy prawnej., Bez znaczenia dla powyższej oceny pozostaje zatem okoliczność funkcjonalnego związku nieruchomości stanowiącej własność osób...

VI SA/Wa 529/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-19

do tego są także inne ww. podmioty, wymienione w art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej. Uzasadnieniem dla ich wyodrębnienia są powiązania rodzinne (pkt 1), interes prawny aktualnego...
; jednak w tych wypadkach zapłaty w sensie prawnym dokonuje podatnik, i nie zmienia tego faktyczne wyręczenie podatnika w przekazaniu jego środków do kasy organu...

I OSK 1130/15 - Wyrok NSA z 2017-03-15

Państwa na rzecz [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] kwotę [...] zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Wnioskiem...
'[...]');, 2. decyzji Ministra Skarbu Państwa (dalej Minister) o odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu i zamknięciu przetargu bez rozstrzygnięcia;, 3. opinii prawnych, o ile...

IV SA/Wa 896/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-13

państwa oraz interes gospodarki narodowej. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy inwestor wskazał obszar położenia planowanej inwestycji oraz jego położenie względem...
oraz interesu gospodarki narodowej, w zakresie zadań Ministra z działu: 'Energia'. Wobec braku w przepisach ustawy ograniczeń, co do podstawy i zakresu opinii...

IV SA/Wa 1231/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-20

energetyczne państwa oraz interes gospodarki narodowej. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy inwestor wyjaśnił obszar położenia planowanej inwestycji oraz jego położenie...
kopalin oraz interesu gospodarki narodowej w zakresie zadań Ministra z działu: 'Energia'. Wobec braku w przepisach ustawy ograniczeń, co do podstawy i zakresu opinii...

IV SA/Wa 1230/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-20

energetyczne państwa oraz interes gospodarki narodowej. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy inwestor wyjaśnił obszar położenia planowanej inwestycji oraz jego położenie...
kopalin oraz interesu gospodarki narodowej w zakresie zadań Ministra z działu: 'Energia'. Wobec braku w przepisach ustawy ograniczeń, co do podstawy i zakresu opinii...
1   Następne >   +2   5