Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SA/Wa 1117/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-08

, że zasadą jest brak możliwości dochodzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego jej interesu prawnego (brak legitymacji procesowej) w postępowaniu administracyjnym...
, nie czyniąc przy tym żadnych rozważań na temat interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, co w konsekwencji doprowadziło do bezpodstawnej odmowy wszczęcia postępowania...

I GSK 2517/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

, który ma interes prawny w złożeniu skargi, rozumiany jako istnienie związku między sferą jego indywidualnych praw i obowiązków, a postępowaniem administracyjnym...
do sądu administracyjnego. Pierwszą stanowią te, którym to uprawnienie przysługuje dla ochrony ich interesu prawnego. Druga kategoria natomiast to podmioty instytucjonalne...

IV SA/Wa 752/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-13

. Wnioskodawczyni uznała, że jej interes prawny do występowania w charakterze strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym jest w pełni uzasadniony...
następców prawnych zmarłej strony postępowania. Organ pierwszej instancji uznał również, że skarżąca nie jest stroną postępowania z uwagi na to, że wykazała jedynie interes...

II SA/Wa 1263/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

, iż wnioskodawczyni posiada interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności ww. decyzji z dnia [...] października 2000 r. nadającej stopień awansu zawodowego nauczycielowi B. D...
§ 1 k.p.a., postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Stroną - w myśl art. 28 k.p.a. - jest każdy, czyjego interesu prawnego...

II GSK 9/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-05

, nie jest stroną w tym postępowaniu., Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną w tym postępowaniu był podmiot mający interes prawny tj. podmiot uprawniony do wystąpienia do Ministra...
. Ponadto skarżący posiadał interes prawny w kwestionowaniu rozstrzygnięcia władczego, które zostało mu doręczone, i które kształtuje wprost jego uprawnienia wynikające...

II SA/Wa 1955/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-22

jest przede wszystkim zbadać, czy żądanie pochodzi od strony., Minister wyjaśnił, że w myśl art. 28 Kpa. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W orzecznictwie panuje zgodny pogląd, że mieć interes prawny w postępowaniu...

II SA/Wa 1194/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-13

jest niedopuszczalna, gdyż została wniesiona przez osobę nieuprawnioną, która nie występowała jako strona w postępowaniu administracyjnym oraz nie posiada interesu prawnego do złożenia...
tego przepisu, uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna...

II SA/Wa 2352/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

Gminy [...] nie jest stroną w postępowaniu o nadanie B. D. stopnia nauczyciela mianowanego., Uznając, iż wnioskodawca posiada interes prawny w żądaniu stwierdzenia...
lub z urzędu. Stroną - w myśl art. 28 k.p.a. - jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...

II GSK 1824/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

, jak i legitymacji w złożeniu skargi do sądu administracyjnego., Według skargi kasacyjnej interes prawny skarżącego wynika z art. 187a p.s.w. W myśl tego przepisu, wybitnie uzdolnieni...
, która nie może przekraczać 10% przyznanego dofinansowania., Ponadto, przymiot interesu prawnego skarżącego w sprawie skarga kasacyjna wywodzi z przepisu 14 ust. 1 u.z.f.n....

II SA/Wa 309/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

tej jednostki, w sytuacji gdy postępowanie to dotyczy jej interesu prawnego i zostało wszczęte z inicjatywy legitymowanego podmiotu. Skarżący przytoczył w tym zakresie orzecznictwo...
zaskarżonej decyzji, lecz również każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyć mogą skutki stwierdzenia nieważności decyzji. Na gruncie art. 28 k.p.a. przesłanką...
1   Następne >   +2   +5   +10   32