Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej X

I SA 2280/98 - Wyrok NSA z 1999-05-06

następuje zawsze na żądanie uprawnionego podmiotu. Przy tym podmiotem tym jest osoba, która ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym...
i może być spowodowana różnymi przyczynami. Przykładowo, zainteresowany nieprzekonywająco uprawdopodobnił swój interes prawny w otrzymaniu zaświadczenia, jego żądanie nie znajduje...

II SAB/Kr 150/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-28

interesu prawnego lub faktycznego', natomiast w art. 3 ust. 1 pkt 1 stanowi: 'Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej...
, umowy zlecenia, kontrakt menadżerski, ewentualnie innej umowy cywilno-prawnej w szkole Podstawowej w W. na dzień 31.03.2022 rok wraz z podaniem stażu pracy, okresem...

III SAB/Gd 6/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-14

postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik...

II SAB/Go 11/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-31

informacji. Prawo do informacji publicznej jest zagwarantowane obywatelom w art. 61 Konstytucji RP, przysługuje każdemu, bez względu na interes prawny lub faktyczny...
organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu...

II SAB/Kr 350/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-17

skargi na bezczynność w udostępnieniu informacji publicznej. Nie wprowadzają też obowiązku wskazania, a tym bardziej wykazania interesu prawnego. Przy badaniu zasadności...
pełnomocnik skarżącej - radca prawny, załączając pełnomocnictwo., Odpowiadając na skargę Dyrektor Szkoły Podstawowej [....] wskazał cyt.: Dyrektor Szkoły Podstawowej...

II SA/Ol 208/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-08

administracyjne, czyli uprawnienie organu do wyboru jednego z kilku możliwych rozwiązań prawnych. Podniósł jednak - przywołując wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego...
i wydania decyzji o treści przekonującej pod względem prawnym i faktycznym'. Natomiast w ocenie skarżącego organ przy wydaniu zaskarżonej decyzji nie wziął pod uwagę faktu...

III OSK 1015/21 - Wyrok NSA z 2021-09-24

zasądził na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., M.R. wnioskiem z dnia 3 kwietnia 2018 r. zwrócił...
, że za osobę pełniącą funkcję publiczną należy uznać każdego, kto pełni funkcję w organach władzy publicznej lub też w strukturach osób prawnych i jednostek organizacyjnych...

II SA/Bd 741/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-10-13

, rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Sąd rozpoznaje zatem sprawę całościowo badając...
świadczenie uznane zostało na podstawie decyzji administracyjnej za nienależnie pobrane. Zatem dopiero wejście do obrotu prawnego decyzji uznającej dane świadczenia...

II SA/Bd 582/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-28

dla studentów Uniwersytetu M. K. w T. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 360), po rozpatrzeniu wniosku z dnia [...].10.2020 r., orzekła o nie przyznaniu M. D...
wątpliwości co do natury sprawy;, 3. art. 7b k.p.a. poprzez brak współdziałania ze sobą Organów w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego...

II SA/Bd 650/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-28

dla studentów Uniwersytetu M. K. w T. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 360), po rozpatrzeniu wniosku z dnia [...].10.2020 r., orzekła o nie przyznaniu M. L. stypendium...
wątpliwości co do natury sprawy;, 3. art. 7b k.p.a. poprzez brak współdziałania ze sobą Organów z zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego...
1   Następne >   2