Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

VI SA/Wa 306/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-05

jest tylko ten podmiot, którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Tak rozumiane...
normy prawnej, która może stanowić podstawę do sformułowania interesu lub obowiązku obywateli. Mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym znaczy to samo, co ustalić...

I SA/Wa 163/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-22

, Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...
interes prawny lub obowiązek. Interes prawny jak i obowiązek wynikają z przepisów prawa materialnego. Warunkiem koniecznym do występowania podmiotu jako strony...

I OSK 1900/07 - Wyrok NSA z 2008-11-06

'P.p.s.a.'), uznanie skarżącego za legitymowanego do wniesienia skargi na decyzję Ministra Budownictwa uzależnione było od wykazania, iż ma on interes prawny w sprawie., Pojęcie...
interesu prawnego występujące w art. 50 § 1 P.p.s.a. oraz takie samo pojęcie występujące w art. 28 K.p.a. nie są ze sobą tożsame., Interes prawny musi wynikać...

I SA/Wa 1803/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-29

skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...
dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Uznanie skarżącego za legitymowanego do wniesienia skargi na decyzję Ministra...

I SA/Wa 603/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-29

', uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Uprawnionym do wniesienia skargi...

I SA/Wa 729/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-28

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...
podmiotów. Pierwszą stanowią te, którym to uprawnienie przysługuje dla ochrony ich interesu prawnego. Druga kategoria natomiast to podmioty instytucjonalne, którym zostało...

I SA/Wa 1939/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-23

stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu, przy czym pojęcie strony określa art. 28 Kpa, wiążąc to pojęcie z interesem prawnym., Minister badając...
interes prawny C.W., B.W., U.P. i K.M. ustalił, że ich poprzednicy (T.W. i S.W.) aktem notarialnym z dnia [...] listopada 1979 r., Rep. [...] nr [...] sprzedali Skarbowi...

I OSK 518/08 - Wyrok NSA z 2009-04-02

2006 r., sygn. akt I SA/Wa 562/06. Organy nie przyjęły wobec tego, że Akademia Ekonomiczna w Krakowie ma interes prawny do złożenia wniosku o wznowienie postępowania...
niewłaściwe zastosowanie art. 148 § 2 pkt 1 K.p.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił takiego stanowiska i przyjmując, że interes prawny musi znajdować oparcie...

I SA/Wa 618/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-22

). Zgodnie z treścią tego przepisu prawnego uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja...
społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym...

I SA/Wa 1151/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-03

[...]., Od tej decyzji A. złożyła odwołanie., Zgodnie z art. 127 § 1 kpa odwołanie od decyzji służy stronie. Stroną zaś jest osoba posiadająca interes prawny lub obowiązek (art. 28 kpa...
), przy czym sam fakt doręczenia decyzji uwłaszczeniowej A. nie przesądza o posiadaniu interesu prawnego w postępowaniu uwłaszczeniowym., A. nie przedłożyła żadnych dokumentów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100