Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X
  • Symbol

IV SA/Wa 1282/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

z nieuregulowanych zobowiązań z tytułu umów kredytowych i pożyczek. Istnienie interesu prawnego w uzyskaniu danych z rejestru PESEL Wnioskodawca wywodził z konieczności uczynienia...
Wnioskodawcy udostępnienia danych w trybie weryfikacji danych adresowych oraz potwierdzających zgon. Decyzję uzasadnił niewykazaniem interesu prawnego w uzyskaniu dostępu...

I SA/Wa 2174/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

się w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej - w odpowiedniej części - interesem prawnym w rozumieniu art. 28 k.p.a., Uczestnik postępowania, Gmina...
, w odpowiedzi na skargę wskazał, że badał w toku postępowania, czy interes prawny ma L. M., czyli pełnomocnik obecnej właścicielki nieruchomości. Organ badał zatem, zdaniem...

IV SA/Wa 597/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-16

, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;, - art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności, poprzez uznanie, że skarżący nie mają interesu prawnego...
opieki zdrowotnej, co w ocenie skarżących, niewątpliwie świadczy o posiadaniu interesu prawnego w uzyskaniu wnioskowanych danych. W ocenie organu interesu prawnego...

I OSK 190/17 - Wyrok NSA z 2018-11-16

komunalizacyjne nie dotyczyło interesu prawnego osób posiadających przedmiot komunalizacji pod tytułem użytkownika, najemcy, użytkownika wieczystego lub bez tytułu prawnego...
się ze stanowiskiem organu odnośnie braku interesu prawnego do żądania stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej., Wskazanym na wstępie wyrokiem Wojewódzki Sąd...

II OSK 2355/19 - Wyrok NSA z 2020-09-22

informacji gospodarczej, ma interes prawny w uzyskaniu dostępu do danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych w trybie weryfikacji w zakresie danych...
PESEL mogą być udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny (art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności), przy czym zgodę...

I OSK 2555/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Wodociągów i Kanalizacji, posiada interes faktyczny i prawny legitymujący go do udziału w przedmiotowym postępowaniu., Z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy wystąpiła...
dokonania oceny legitymacji skargowej podmiotu żądającego czynności organu. Jest to o tyle istotne, że tylko podmiot mający interes prawny, a więc mający przymiot strony...

I OSK 471/13 - Wyrok NSA z 2014-10-09

ze zm.). S. R. poinformował również, że ma interes prawny do złożenia takiego wniosku, bowiem przeciwko niemu toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie postępowanie...
postępowania nadzorczego. Minister wyjaśnił, że przymiot strony w myśl przepisu art. 28 k.p.a. posiada każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...

I OSK 2583/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24

legitymacji skargowej podmiotu żądającego czynności organu. Jest to o tyle istotne, że tylko podmiot mający interes prawny, a więc mający przymiot strony w rozumieniu art. 28...
. Interesu prawnego nie można domniemywać, gdyż jego cechą jest to, że jest on indywidualny, konkretny, aktualny i sprawdzalny obiektywnie. Należy więc go rozpatrywać w związku...

I OSK 2580/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24

administracyjnego i rozstrzygnięcie sprawy co do istoty. Interesu prawnego nie można domniemywać, gdyż jego cechą jest to, że jest on indywidualny, konkretny, aktualny...
praw i obowiązków. Stwierdzenie interesu prawnego wymaga zatem ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą a sytuacją prawną tego podmiotu...

I SAB/Wa 539/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-11

[...] maja 1990 r. prawo własności do skomunalizowanego mienia. Minister Administracji i Cyfryzacji wskazał także, że postępowanie nie dotyczyło interesu prawnego osób...
. 1270 ze zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu, uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...
1   Następne >   +2   +5   +10   36