Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X
  • Symbol

II SA/Ke 536/23 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2023-12-29

r. skarżący został wezwany do wykazania, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, że zaskarżona uchwała narusza jego interes prawny lub uprawnienie, zgodnie...
skarżącemu w dniu 29 września 2023 r., W piśmie z dnia 1 października 2023 r. skarżący podniósł w szczególności, że interes prawny i uprawnienie wywodzi się z tego, że wielu...

II GW 14/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-26

prawnego, z którego wynikałby jego interes prawny., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony., Należy stwierdzić, że składający wniosek...

II GW 13/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-24

jego interes prawny., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony., Należy stwierdzić, że składający wniosek nie należy do żadnej z kategorii osób...

II GW 15/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-25

z którego wynikałby jego interes prawny., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony., Należy stwierdzić, że składający wniosek nie należy do żadnej...

II GW 16/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-24

przy tym żadnego przepisu prawnego z którego wynikałby jego interes prawny., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia...
, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony., Należy stwierdzić...

II GW 12/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-25

z którego wynikałby jego interes prawny., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony., Należy stwierdzić, że składający wniosek nie należy do żadnej...

II OSK 132/05 - Wyrok NSA z 2005-10-25

interes faktyczny, a nie prawny. Ponadto podkreślił, iż nie jest możliwa likwidacja SP ZOZ ze względu na cele i zadania do których został utworzony, podejmowane...
. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. Nr 91, poz. 576 ze zm./ przewiduje, iż każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały...

II GSK 4485/16 - Wyrok NSA z 2017-02-01

skorelowana jest z pojęciem 'interesu prawnego', wynikającego z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz...
, że - w sprawie - kompetencja do żądania realizacji obowiązku publicznoprawnego nie jest w żaden sposób powiązana z kategorią 'interesu', czy to prawnego...

I OSK 3118/12 - Wyrok NSA z 2014-07-22

. Skarżąca argumentowała, że zaskarżone czynności naruszają jej interes prawny. Spółka nie może korzystać z przedmiotowych dróg, transportując produkowane przez siebie...
swoje stanowisko i wywodziła, że posiada interes prawny do wniesienia skargi w niniejszej sprawie., Na rozprawie w dniu 14 czerwca 2012 r. pełnomocnik Skarżącej oświadczył...

II SA/Bd 626/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-06-06

, wymienionych enumeratywnie w art. 58 § 1 p.p.s.a. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 5a p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę...
, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym...
1   Następne >   +2   +5   +10   23