Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SA/Po 1011/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-15

powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych wskazała, że w razie gdy ustalenie interesu prawnego wymaga podjęcia czynności dowodowych, to organ tych ustaleń...
nie może dokonywać poza formami postępowania administracyjnego bez zapewnienia udziału podmiotu powołującego się na własny interes prawny. W takim przypadku organ obowiązany...

II OSK 967/17 - Wyrok NSA z 2019-03-06

, że organ rozstrzygnięcie podjął przedwcześnie, nie dokonując oceny istnienia, czy też nie interesu prawnego skarżącego w świetle przepisów prawa cywilnego. Samo ograniczenie...
.). Organ zwrócił uwagę, iż w sprawie należało rozważyć, czy wnioskodawca będący kontrahentem podmiotu nadzorowanego posiada w niniejszej sprawie interes prawny związany...

IV SA/Po 448/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-07

., Oceniając zatem, czy danemu podmiotowi przysługuje przymiot strony, organ zobowiązany był ocenić czy przysługuje mu interes prawny. Z uwagi na brak szczegółowych regulacji...
. Z uwagi na szeroko rozumianą podstawę legitymacji strony w postępowaniu administracyjnym oraz brak legalnej definicji pojęcia interesu prawnego nie może ulegać...

II OSK 1040/14 - Wyrok NSA z 2016-01-12

ma charter obiektywny, co oznacza, że stroną postępowania nie staje się każdy, kto chce być stroną postępowania, lecz jest nią ten, czyjego interesu prawnego dotyczy...
jakiegoś podmiotu za stronę postępowania oznacza nic więcej jak tylko stwierdzenie (a nie przyznanie), że określony podmiot ma interes prawny. Stanowisko organu...

II SA/Kr 128/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-01

, która może wnioskować o wykreślenie podmiotu z rejestru. D.G.-B. nie jest wobec powyższego stroną postępowania i nie posiada interesu prawnego w rozstrzygnięciu. Interes...
wnioskodawczyni ma charakter interesu faktycznego, a nie prawnego., Zażalenie na postanowienie złożyła D.G.-B. , domagając się uchylenia postanowienia i wszczęcia...

IV SA/Po 899/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-18

, nie zaś w formie postanowienia wydanego na podstawie art. 134 Kpa W uzasadnieniu wskazanego wyżej orzeczenia Sąd przyjął, że w razie gdy ustalenie interesu prawnego wymaga podjęcia...
nie ma interesu prawnego, powinien zakończyć postępowanie w formie decyzji o umorzeniu postępowania zainicjowanego tym wnioskiem. Taka decyzja o umorzeniu postępowania rozstrzyga...

IV SA/Wa 3320/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-08

obecnie postanowieniem z dnia [...] października 2017 r. GLW umorzył postępowanie wszczęte zażaleniem Spółki, stwierdzając nieposiadanie przez zainteresowaną interesu prawnego...
r., będącą przedmiotem postępowania nadzorczego, (-) w/w decyzja nie dotyczyła interesu prawnego Spółki, (-) brak jest przepisów prawa przyznających podmiotowi...

I OSK 47/21 - Wyrok NSA z 2022-04-05

przez ten podmiot rzeczywistego prawa do dysponowana tym zakładem (interes prawny) oraz przez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że decyzja zatwierdzająca zakład...
stron postępowania w przedmiocie zatwierdzenia zakładu oraz przez błędną, zawężającą, wykładnię 'interesu prawnego' wynikającego z art 28 K.p.a., skutkujące odmową...

II OSK 71/13 - Wyrok NSA z 2014-06-09

I instancji. Spółka nie wykazała istnienia po jej stronie interesu prawnego, który pozwalałaby na uznanie jej za stronę postępowania. Organ podkreślił, iż podstawę...
oraz że legitymuje się interesem prawnym wynikającym z § 1 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z 19.09.2003 r. Skarżący odnosząc się do zawartego w uzasadnieniu postanowienia pouczenia...

IV SA/Wa 1864/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

wówczas, gdy brak interesu prawnego wnioskodawcy jest oczywisty. Przy czym oczywistość ta powinna wynikać już z podania zawierającego żądanie wszczęcia postępowania...
administracyjnego ustalenia, czy z wnioskiem inicjującym postępowanie wystąpiła strona postępowania, tj. określony podmiot posiadający interes prawny. A zatem złożenie wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   29