Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

I OSK 2309/16 - Wyrok NSA z 2018-08-21

prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie je statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...
. Pierwszą stanowią te, którym to uprawnienie przysługuje dla ochrony ich interesu prawnego. Druga kategoria natomiast to podmioty instytucjonalne, którym zostało przyznane...

IV SA/Wr 339/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-11-13

1) Nauczyciel nie ma interesu prawnego w zakwestionowaniu decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów, o której mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r...
na ten fakt jego klasy, stanowią wywieranie nieuprawnionej presji psychicznej., Dlatego też w ocenie skarżącego, dysponuje on interesem prawnym we wniesieniu niniejszego...

IV SA/Wr 340/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-11-13

1) Nauczyciel nie ma interesu prawnego w zakwestionowaniu decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów, o której mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r...
na ten fakt jego klasy, stanowią wywieranie nieuprawnionej presji psychicznej., Dlatego też w ocenie skarżącego, dysponuje on interesem prawnym we wniesieniu niniejszego...

II SA/Wa 1595/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-16

na treść jego praw i obowiązków, co wyznacza zakres interesu prawnego skarżącego w postępowaniu administracyjnym. Interes prawny jest kategorią normatywną, mającą swe...
. Niewątpliwie w niniejszej sprawie skarżący ma interes prawny przede wszystkim w innym załatwieniu sprawy niż uczynił to organ II instancji, gdyż uchylenie decyzji...

I OSK 1922/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-15

skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, jak również podmiot, któremu ustawy przyznają prawo...

II SA/Op 533/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-12

także swojego interesu prawnego w sprawie. Na powyższe rozstrzygnięcie Gmina B wniosła zażalenie. W uzasadnieniu wskazała, iż złożony przez nią wniosek o wznowienie postępowania...
zmierzał do skłonienia Wójta Gminy A do wszczęcia postępowania z urzędu, bowiem uprawnienie takie wynika z treści art. 147 K.p.a. Podniosła, że posiada interes prawny...

I OSK 1445/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-19

nie ma legitymacji skargowej. Strona podkreśliła, że Prezydent Miasta [...] występował w imieniu Gminy [...] i w zakresie jej interesu prawnego. Prezydent miasta jako organ gminy...
nie ma własnego interesu prawnego, dlatego że działa zawsze w granicach interesu prawnego gminy. Powołując się na art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

II SA/Bk 504/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-08-17

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Zgodnie z § 2 uprawnionym do wniesienia skargi...

I OSK 2805/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-13

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...
dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Ponadto, stosownie do § 2 tego artykułu, uprawnionym do wniesienia skargi...

IV SA/Wr 422/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-08

.), dalej: p.p.s.a. stanowi, iż uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka...
oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   33