Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

II GSK 768/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-25

[..], natomiast nie można wywieść w przedmiotowej sprawie interesu prawnego słuchaczy [..] z tego względu, że są oni [..] oraz słuchaczami tegoż Radia. Sąd podkreślił, że interes...
, że skarżącym nie przysługuje uprawnienie do bycia stroną w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na brak interesu prawnego, b) art. 109 p.p.s.a. ustawy poprzez brak...

VI SA/Wa 1734/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-15

, pozostały bez odpowiedzi., Według skarżących, posiadają oni interes prawny w sprawie, albowiem są katolikami i słuchaczami [...], które jest nadawcą społecznym - zgodnie z art. 4...
skargi jest każdy kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...

VI SA/Wa 627/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-25

, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony., § 2. Udział w charakterze uczestnika może zgłosić...
również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna...

II GSK 741/09 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Wnoszący o dopuszczenie do postępowania jest nadawcą programu radiowego i jest zainteresowany odwoływaniem...
, w ocenie [A] S.A., dysponuje ono interesem prawnym, uzasadniającym dopuszczenie do udziału w charakterze uczestnika w postępowaniu., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...

V SA/Wa 747/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-14

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Pojęcie strony może być wyprowadzone...
podziela wyrażany w orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, że stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między...

II GSK 20/07 - Wyrok NSA z 2007-06-12

programu radiowego ze względu na niezakończenie postępowania opisanego w art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a., Z tych przyczyn rozważanie kwestii dotyczących interesu prawnego...
do udziału w postępowaniu w charakterze strony danego podmiotu następuje wówczas, gdy organ administracji ustali, że osoba zgłaszająca żądanie nie ma interesu prawnego...

VI SA/Wa 508/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-15

prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...
aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. W myśl art. 47 § 1 P.p.s.a....

II GSK 14/05 - Wyrok NSA z 2005-03-09

sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, zaś art. 12 P.p.s.a. wprost stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa...
postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony (art. 12 P.p.s.a.), Nie ulega wątpliwości, że uchylenie przez WSA...

II SA 2753/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-24

jedynie przez podmiot posiadający przymiot strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. Zgodnie z tym przepisem stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój inte-res prawny lub obowiązek. W świetle wykształconego orzecznictwa stwierdzenie istnienia interesu prawnego po stronie...

VI SA/Wa 906/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-17

postępowania (art. 149 § 3 k.p.a.) wówczas, gdy organ administracji ustali, że zgłaszająca żądanie osoba (fizyczna czy prawna) nie ma interesu prawnego, tj. że jej żądanie...
). Oznacza to, iż interes prawny organizacji społecznej może być badany w różnych stadiach tego postępowania w zależności od podejmowanych czynności procesowych i składanych...
1   Następne >   +2   +5   +10   29