Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Doradców Podatkowych X

II GSK 330/08 - Wyrok NSA z 2008-09-11

podatkowym., Wymóg ubezpieczenia OC doradców podatkowych ma charakter gwarancyjny. Zapewnia pewność szeroko rozumianego obrotu prawnego i zabezpiecza interesy...
kryteria proporcjonalne do chronionego dobra, którym jest zabezpieczenie interesów potencjalnych klientów, a szerzej - pewność obrotu prawnego., Istotnym dla sprawy...

II GSK 871/09 - Wyrok NSA z 2010-10-14

I instancji orzekł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Pismem z dnia 29 lipca 2005 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych, powołując się na przepisy art. 56 ust. 2 pkt 8...
)., Z uwagi na brak zastrzeżeń co do konstytucyjności zastosowanych przez KRDP norm prawnych, Sąd nie uznał za konieczne zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem...

II GSK 160/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

Doradców Podatkowych, zwanej dalej 'Radą', o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis. Jako podstawę prawną wniosku wskazał przepis art. 86 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca...
i profesjonalny, zapewniający należytą ochronę interesów osób korzystających z pomocy w tym zakresie. W świetle korespondencji prowadzonej ze skarżącym, jak podkreślił organ...

II GSK 489/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

podkreślił, że istotą sporu między nim a KRDP jest kwestia umocowania do podjęcia uchwały nr 39/2002 z dnia 5 czerwca 2002 r. Jego zdaniem, KRDP nie mała podstaw prawnych...
do jej uchwalenia, za czym przemawia fakt niepowołania w niej podstawy prawnej oraz uporczywe uchylanie się od wskazania tej podstawy w toku postępowania administracyjnego...

II GSK 1976/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

podstawy prawnej jej podjęcia, ale istnienie takiego upoważnienia w art. 87 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2011r. Nr 41, poz. 213) kwalifikuje...
rozpatrzenia wniosku skarżącego było wniesienie opłaty od tego wniosku w wysokości podanej w wezwaniu. Podstawa prawna żądania opłaty została sprecyzowana wskazanymi...

II GSK 73/06 - Wyrok NSA z 2006-07-04

wykładni przepisów ww. ustawy w sposób odpowiadający celom tego aktu prawnego., Sąd uznał, powołując się w tej mierze na sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej o rządowym...
ochronę interesów ich klientów. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdy czynności doradztwa podatkowego są wykonywane zawodowo, gdyż żadne inne ich wykonywanie nie stwarza...