Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Papierów Wartościowych i Giełd X

III SA 2405/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-18

, że ostateczna decyzja KPWiG pozbawiła ich własności akcji, a zatem mają oni interes prawny wynikający z przepisów prawa cywilnego. Zdaniem NSA skarżący w postępowaniu...
od postępowania zakończonego kwestionowaną decyzją. Skutkiem tego brak statusu strony w jednym postępowaniu nie przesądza o braku interesu prawnego w wyeliminowaniu...

II GZ 49/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-03

p.p.s.a. polegające na błędnym przyjęciu, że wnioskodawcom nie przysługuje w sprawie interes prawny., W uzasadnieniu skarżący podniósł, że nie stanowi przesłanki do odmowy...
tego postępowania dotyczy (bezpośrednio lub pośrednio) jej interesu prawnego. Swój interes prawny w postępowaniu sądowoadministracyjnym skarżący uzasadniał faktem...

VI SA/Wa 1469/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-01-05

na istnienie po ich stronie interesu prawnego uzasadniającego dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu sądowo - administracyjnym w charakterze uczestników., Wojewódzki...
, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Wnioskodawcy, co bezsporne, nie brali udziału w postępowaniu administracyjnym. Mając na uwadze powołany przepis...

VI SA/Wa 1040/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-13

z dnia 10.08.2001 r. sygn. I S.A. 2460/00 art. 31 § 1 k.p.a. ma zastosowanie tylko wówczas, gdy postępowanie dotyczy interesu prawnego lub obowiązku 'innej osoby' ale będącej...
stroną tego postępowania. S. powinno zatem wskazać, iż żąda wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu dotyczącym podmiotu mającego interes prawny...

VI SA/Wa 1907/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-07-04

administracyjnego w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Oba...
ze wskazanych warunków sprawia, że organizacja społeczna nie jest uprawniona do wniesienia skargi. W świetle ustalonego wyżej stanu faktycznego i prawnego w sprawie...

VI SA/Wa 1906/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-23

., W tym stanie rzeczy, zdaniem Sądu, uznać należy, iż wynik postępowania sądowoadministracyjnego dotyczy interesu prawnego wskazanego podmiotu, co uzasadnia wniosek...

III SA 1447/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-01-07

dopuszczenia do publicznego obrotu obligacji Banku P. w K. wnosząc o jej uchylenie i wstrzymanie wykonania. Jako podstawę prawną swej skargi podała art. 63 Konstytucji RP, art. 31...
administracyjnym w zakresie jej statutowej działalności. W kolejnym piśmie, wskazała, że celem związku zawodowego jest obrona praw, godności i interesów członków, a wśród członków...

VI SA/Wa 460/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-18

zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; oraz gdy postępowanie z innych przyczyn stało...
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie W dniu [...] października 2004 r. skarżąca spółka P. S.A. z siedzibą w [...], reprezentowana przez radcę prawnego...

III SA 3014/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-21

jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Oba wskazane warunki muszą być spełnione...
wykonania tej decyzji. Jako podstawę prawną swej skargi skarżąca podała art. 63 Konstytucji RP, art. 31 KPA oraz 22 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie...

VI SA/Wa 2078/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-18

, zadań Komisji. Tym niemniej należy podkreślić, że Departament Prawny nie wypowiedział się zdecydowanie w kwestii wypełnienia przez A. przesłanki interesu społecznego...
mogą dotyczyć wyłącznie uznania czy dopuszczenie A. do postępowania wypełnia 'kryterium interesu społecznego', Komisja ponownie podkreśliła, iż stanowisko Departamentu Prawnego...
1   Następne >   +2   4