Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

III SA/Lu 380/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-11-21

, kto ma w tym interes prawny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...
podmiotów:, - Rzecznik Praw Obywatelskich lub prokurator,, - organizacja społeczna, która w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych...

II GSK 1189/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-13

. Aktowi temu przysługuje walor ostateczności (wniosek z art. 166 ust. 2 p.z.p.). Stąd nie sposób przyjąć, iż skarżący nie ma interesu prawnego w skarżeniu uchwały. Skoro...
prawnych w stosunku do skarżącej, jest oczywiste, że skarżąca ma interes prawny w tym, aby proces badania legalności kontroli doraźnej został zbadany przez sąd...

III SA/Łd 80/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-29

nie może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego., Przyjęte rozwiązanie nie pozbawia jednak strony możliwości prawnej obrony własnego interesu prawnego, zwłaszcza jeżeli w ocenie...
bez rozpatrzenia na podstawie art. 64 § 2 k.p.a., nie przybiera prawnej formy decyzji administracyjnej, ani postanowienia, a jest czynnością materialno-techniczną (por. wyrok WSA...

II GZ 158/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-08

, to tym bardziej powinien sam wykazać staranność i podjąć działania w celu ochrony własnego interesu prawnego. Nieupewnienie się w tej materii przez skarżącego...
miejsce odwołanie pełnomocnictwa będącego jednostronną czynnością prawną, która dochodzi do skutku poprzez oświadczenie woli złożone pełnomocnikowi przez mocodawcę i wywołuje...

IV SA/Po 423/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-01

moralnymi., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego M.S. stwierdził, że orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Poborowej nr [...] naruszyło jego interes prawny i zostały...
państwowe są źródłem podziału ludzi i wyznaczone zostały przez kilku ludzi kierujących się własnymi interesami. Nadto jest on osobą głęboko wierzącą i jego poglądy religijne...

II GZ 112/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-21

pełnomocnictwa, to tym bardziej powinien sam wykazać staranność i podjąć działania w celu ochrony własnego interesu prawnego. Nieupewnienie się w tej materii...
prawny w stosunku do sądu od dnia zawiadomienia go o tym, w stosunku zaś do strony przeciwnej i innych uczestników - od dnia doręczenia im tego zawiadomienia przez sąd., Sąd...

I OSK 744/15 - Wyrok NSA z 2017-03-01

jako interesy prawne lub obowiązki, które następnie po wydaniu decyzji stają się prawem nabytym lub obowiązkami prawnymi określonych podmiotów (vide: wyrok NSA z dnia 17...
postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności., Wspomniany wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, M. D. złożył w dniu...

II SA/Po 554/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-08-08

niejawnym wniosku radcy prawnego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M.C. na decyzję Uczelnianej Komisji Ekonomicznej...
. od kosztów sądowych i ustanowił dla niego radcę prawnego., Pismem z dnia 4 lutego 2019 roku Okręgowa Izba Radców Prawnych w P. wyznaczyła jako pełnomocnika skarżącego radcę...

II SA/Rz 268/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-04-28

., Stan faktyczny i prawny sprawy ze skargi na powyższą decyzję przedstawia się następująco., W dniu 12 lipca 2019 r. skarżąca złożyła wniosek o przyznanie stypendium...
w sposób nieprzejrzysty, błędne rozważenia stanu faktycznego i prawnego sprawy, rozpatrzenie materiału dowodowego w sposób wybiórczy;, 2) art. 11 w zw. z 107 § 1 pkt 6 i §...

IV SAB/Po 31/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-02-01

., O.K. wskazała, iż cytowany powyżej ust. 5 § 134 uchylony został rozporządzeniem MENiS z dnia 24 października 2005 r., a więc nie istnieje podstawa prawna do unieważnienia egzaminu...
. powtórnie podniosła, iż podstawa prawna stanowiąca o unieważnieniu egzaminu jest nieaktualna, bowiem przepis, na który się powołano, uchylony został w 2005 roku. Strona...
1   Następne >   +2   4