Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Bankowego X

VI SA/Wa 527/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-29

postępowaniu., Na marginesie zauważono, iż ów interes prawny znajduje przede wszystkim swój wyraz właśnie w sytuacji prawnej S. we W. Jest on bowiem członkiem K., łączy...
prawną, którą należy mieć na względzie badając istnienie interesu prawnego po stronie S. we W.., Zwrócono także uwagę na fakt, iż niepowodzenie planowanego...

II GSK 483/07 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

postępowanie w sprawie wydania takiego zezwolenia, lub które ze względu na swój interes prawny lub obowiązek mogłyby żądać jakichkolwiek czynności Komisji Nadzoru Bankowego...
prawnego lub obowiązku upoważniającego do uznania tego podmiotu za stronę w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na utworzenie BOK. Takiego interesu prawnego...

II GSK 115/07 - Wyrok NSA z 2007-08-29

. nr [...] odmawiającą wydania zezwolenia na dokonanie zmian w statucie Banku., Sąd orzekał na podstawie następujących okoliczności faktycznych i prawnych., B. S. w T. wystąpił...
nie jest bezwzględnie wiążąca lecz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Bankowego, która w swojej działalności ma przede wszystkim na uwadze interes deponentów środków zgromadzonych...

VI SA/Wa 617/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-05

. protokół rozprawy w dniu 3 listopada 2006 r. - k. 86 akt sądowych), Do wydania powyższych uchwał doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym :, Bank Spółdzielczy w T...
Nr [...] zarzucił naruszenie art. 7,10,77 §1 i 81 k.p.a poprzez:, - niedokładne wyjaśnienie sprawy oraz nieuwzględnienie słusznego interesu strony, - nierozpatrzenie...

II GSK 343/07 - Wyrok NSA z 2008-01-24

naprawczego przez bank spółdzielczy., Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym., Pismem z dnia [...] marca 2004 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego (KNB...
bankowe należy stwierdzić, że decyzja ta powinna zawierać m.in.:, postanowienie o ustanowieniu kuratora wraz z podaniem podstawy prawnej,, określenie banku objętego...