Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Akredytacyjna X

VI SA/Wa 2470/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-25

2016 r. nr [...]., Jako podstawę prawną swojego działania Komitet Odwoławczy przy Polskim Centrum Akredytacji powołał przepis art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016...
organ oparł się dowodach, także brak właściwego przedstawienia tak ustalonego stanu faktycznego, jak i podstawy prawnej rozstrzygnięcia,, 6. art. 107 § 1 k.p.a. poprzez...

VI SA/Wa 1342/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-24

nadzoru, zarejestrowanego pod numerem [...] i analizie akt sprawy oddalił odwołanie., Stan faktyczny i prawny sprawy przedstawia się następująco., Działalność akredytowana...
, przez co nie został uwzględniony w sposób należyty słuszny interes strony (art. 7 K.p.a.),, braku zebrania w sposób wyczerpujący i rozpatrzenia całego materiału dowodowego, co przejawia...

VI SA/Wa 1277/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-18

., Do wydania niniejszego orzeczenia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:, W dniach od [...] lutego do [...] marca 2014 r. jednostka o nazwie S. L. B. A. K...
pod warunkiem zmiany auditora wiodącego, który jej zdaniem stanowił zagrożenie dla jej interesów, co jest przewidziane w dokumencie DA-01 pkt 4.5.;, 3. postawiony warunek...

VI SA/Wa 2069/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-05

pod numerem [...] i analizie akt sprawy oddalił odwołanie., Stan faktyczny i prawny sprawy przedstawia się następująco;, I. w W. posiadał akredytację [...] obejmującą w swym...
sprawy Polskiemu Centrum Akredytacji do ponownego rozpatrzenia., Jednostka Certyfikująca w odwołaniu zapewniła, że przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów prawnych...