Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Wa 1952/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-03

o wskazanie interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu dokonanych przelewów. W odpowiedzi wnioskodawca pismem z dnia 9 maja 2013 r. poinformował, że szczegółowy wykaz...
ponieważ [...]. SG K. F. nie wykazał w nim, jak również w piśmie z dnia 9 maja 2013 r. interesu prawnego, który wymagałby urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego...

I OSK 766/07 - Wyrok NSA z 2008-04-24

31 grudnia 2001 r., co oznacza, że brak jest obiektywnie interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu wymiaru przedłużonego czasu służby we wskazanym okresie...
powinna wykazać swój interes prawny lub powołać podstawę prawną do określonych żądań, a nadto organ wydający zaświadczenie ma prawo zbadania interesu prawnego osoby...

II SA/Wa 767/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

w [...]. Z tego względu, zdaniem [...] SG D. L., Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej naruszył jego interes prawny., W dalszej części swojego wystąpienia skarżący wystąpił...
interesu prawnego w urzędowym poświadczeniu określonych faktów lub stanu prawnego albo wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia określonych faktów...

II SA/Wa 2032/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-13

- interesu prawnego uzasadniającego wydanie zaświadczenia żądanej treści. Podkreślić tu należy, iż taki interes także musi osadzać się na konkretnym przepisie prawa...
, bowiem skarżący w tym przypadku nie udowodnił, by - zgodnie z art. 217 § 1 kpa - posiadał interes prawny w domaganiu się od organu I instancji wystawienia zaświadczenia...

II SA/Wa 1524/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-16

z dniem [...] grudnia 2001 r., co oznacza, że brak jest obiektywnie interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu wymiaru przedłużonego czasu służby we wskazanym okresie...
wykazać swój interes prawny lub powołać podstawę prawną do określonych żądań, a nadto organ wydający zaświadczenie ma prawo zbadania interesu prawnego osoby, która ubiega...

II OSK 539/09 - Wyrok NSA z 2010-03-17

Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] września 2005 r. uzasadnił brakiem interesu prawnego po stronie wnioskodawcy. Wyjaśnił, że chociaż...
Gdańsk ul. [...]' bowiem przedmiotowa sprawa nie dotyczy obowiązku lub interesu prawnego jednego obywatela, ale całej wspólnoty mieszkaniowej, reprezentowanej, zgodnie z art...

II SA/Wa 1479/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-26

prawny (art. 217 § 2 ust. 2 Kpa) i wówczas organ ma obowiązek zbadać istnienie interesu prawnego., Powołując się na praktykę orzeczniczą, organ zdefiniował pojecie 'interes...
w postępowaniu administracyjnym. Istotą interesu prawnego jest jego oparcie na konkretnej normie prawa materialnego, którą to normę można wskazać jako jego podstawę...

I OSK 588/11 - Wyrok NSA z 2011-11-18

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu, ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W rozpoznawanej sprawie podmiotem decyzji...
jedynie charakter rejestrowy i nie czyniło jej stroną tego postępowania., W ocenie Sądu w sprawie wnosząca skargę nie wykazała się interesem prawnym, bowiem sprawa nie dotyczy...

II SA/Wa 2149/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-23

w postępowaniu są bezzasadne, bowiem stroną postepowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu...
na swój interes prawny lub obowiązek, co wynika wprost z art. 28 kpa. Interes prawny skarżącego jako strony w postępowaniu wynika w jego opinii z art. 104, art. 110 i art...

II SA/Wa 1263/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

postępowania zakończonego wydaniem decyzji, a także inny podmiot, jeżeli decyzja ta dotyczy jego interesu prawnego lub obowiązku w rozumieniu art. 28 k.p.a....
albo którego interesu prawnego lub obowiązku mogą dotyczyć skutki tej decyzji. Zatem wśród podmiotowych przesłanek umorzenia postępowania odwoławczego należy wskazać sytuację...
1   Następne >   +2   +5   +10   43