Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Wa 1928/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-31

,, - uznanie jego żądania za uzasadnione ze względu na jego interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a.,, - wszczęcia postępowanie w niniejszej sprawie,, - w przypadku jego wszczęcia...
podniósł m. in., że organ pierwszej instancji nie wykazał braku jego interesu prawnego, chociażby w charakterze uczestnika postępowania., Komendant Główny Policji...

III SA/Gl 915/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-18

z uprawnieniami do kierowania pojazdem;, - w jaki sposób samochód został zabezpieczony., Skarżący swój interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zaświadczenia wywodzi z faktu...
. postanowieniem z dnia [...] r. znak [...] odmówił wydania zaświadczenia o żądanej treści. W ocenie Komendanta nie został wykazany przez skarżącego interes prawny, w oparciu...

III SA/Gl 916/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-18

przekazany osobie, która znajdowała się w pojeździe przy podjęciu czynności kontrolnych., Skarżący swój interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego zaświadczenia wywodzi z faktu...
. postanowieniem z dnia [...] r. znak [...] odmówił wydania zaświadczenia o żądanej treści. W ocenie Komendanta nie został wykazany przez skarżącego interes prawny, w oparciu...

II SA/Wa 260/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-18

emerytury. Wezwano też do wskazania interesu prawnego w uzyskaniu żądanego zaświadczenia., W dniu [...] sierpnia 2018 r. do Komendy Wojewódzkiej Policji w B. wpłynęło...
r., na podstawie art. 64 § 2 k.p.a., organ wezwał A. L. do uzupełnienia braków formalnych poprzez wskazanie interesu prawnego w uzyskaniu żądanego zaświadczenia...

I OSK 3166/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

, że policjant nie posiada interesu prawnego do wystąpienia z żądaniem wydania zaświadczenia potwierdzającego pełnienie służby w warunkach uzasadniających podwyższenie...
nie ma interesu prawnego do żądania wydania przedmiotowego zaświadczenia, o czym świadczy m.in. fakt, iż Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach w dniu 30 września 2009 r. wydał...

II SA/Wa 506/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-20

. swój interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia uzasadnił tym, iż w sytuacji, gdy akta służbowe funkcjonariuszy Policji nie są archiwizowane przez cały okres służby...
nie posiada interesu prawnego do występowania z wnioskiem o wydanie przedmiotowego zaświadczenia. Interes taki istniałby po jego stronie wyłącznie wtedy, gdyby konkretny...

II SA/Wa 473/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-17

w zakresie ustalania posiadania przymiotu strony oraz istnienia interesu prawnego w świetle regulacji art. 28 k.p.a., które można zastosować bezwarunkowo i automatycznie...
administracyjnego stosownie do treści art. 28 k.p.a. jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...

II SA/Wa 2050/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-02

postępowania administracyjnego, tj. demokratycznego państwa prawa poprzez doprowadzenie do iluzji możliwości obrony interesu prawnego w przewidzianym prawem postępowaniu...
., Powodem powyższego rozstrzygnięcia był brak interesu prawnego po stronie wnioskującego policjanta uzasadniającego wszczęcie niniejszego postępowania, a zatem brak...

II SA/Wa 2145/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-05

jako P.p.s.a.), osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego...
, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony., W myśl art. 33 § 1 lit. b P.p.s.a., jeżeli wynik postępowania sądowego nie dotyczy interesu prawnego osób, o których mowa...

II SA/Wa 2179/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-17

administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony., W myśl art...
. 33 § 1 lit. b ww. ustawy, jeżeli wynik postępowania sądowego nie dotyczy interesu prawnego osób, o których mowa w § 1 i 1a, a żądają one dopuszczenia do udziału...
1   Następne >   +2   +5   +10   100