Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

VII SA/Wa 1601/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-14

przeciwpożarowych., Organ odwoławczy podniósł, iż stroną, zgodnie z art. 28 k.p.a. jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda...
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes prawny, o którym mowa w art. 28 k.p.a., czyli interes oparty na prawie należy utożsamiać ze stosunkiem...

II SA/Wr 241/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-08-24

na cele budowlane. Już tylko ta okoliczność przesądza o jej interesie prawnym. Organ przywołał także przedstawione przez Powiat K. dokumenty z przebiegu likwidacji DPS tj...
odwoławczy przeprowadził ocenę interesu prawnego odwołującej się strony., Najpierw zaznaczył jednak, że Fundacja wniosła odwołanie z przekroczeniem ustawowego...

III SAB/Łd 35/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-10

ustawy p.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Oznacza to, że dwie kategorie...

II SA/Kr 574/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-09

, kto jest stroną danego postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda...
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym powstałym na tle powyższego przepisu wyrażono pogląd, że tylko przepis...

II SA/Kr 575/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-12

ustaleń, kto jest stroną danego postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym powstałym na tle powyższego przepisu wyrażono pogląd...

VII SA/Wa 1466/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-28

wnioskodawca posiada jedynie interes faktyczny a nie prawny. Postępowanie w sprawie unieważnienia uzgodnienia projektu budowlanego jest postępowaniem odrębnym od postępowania...
faktyczny, który w odróżnieniu od interesu prawnego, nie tworzy uprawnień do działania w danej sprawie., Jednocześnie organ uznał, że skoro unieważnienie uzgodnienia...

II SA/Go 756/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-30

nieruchomości kontrolowanego podmiotu tj. E. Sp. z o.o. posiada bezpośredni, konkretny i realny interes prawny w tej sprawie. W ocenie organu istnienie tego interesu prawnego...
w uzasadnieniu decyzji przepisy prawa materialnego, tj. art. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, to w żaden sposób nie wykazał, by z treści tego przepisu wynikał interes prawny...

II SA/Kr 907/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-23

do art. 28 k.p.a. jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
osiedla. Organ zwrócił w tym miejscu uwagę, iż interesem prawnym jest taki interes, który został wzięty przez prawo w ochronę, polegającą na możliwości żądania od organu...

II SA/Wr 444/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-31

członek wspólnoty wykaże swój indywidualny, własny interes prawny, to istnieje podstawa, aby mógł wystąpić jako strona zainteresowana w postępowaniu administracyjnym w sprawie...
osobistego. Skarżąca występuje zatem w obronie własnych praw mieszkaniowych. Z tego powodu posiada własny indywidualny interes prawny, dający jej uprawienie do występowania...

II OSK 1636/11 - Wyrok NSA z 2013-01-08

stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes...
prawny, w odróżnieniu od interesu faktycznego, musi być oparty o obowiązującą normę porządku prawnego. Analiza przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska...
1   Następne >   +2   +5   +10   72