Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Żandarmerii Wojskowej X

II SA/Wa 591/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-28

, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; oraz gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe...

II SA/Wa 183/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-12

się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania...

II SA/Ol 1143/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-13

zasadzie oficjalności lub skargowości. W przypadku strony (podmiotu który ma interes prawny w wydaniu decyzji) przesłanką skuteczności żądania wszczęcia postępowania...
interes prawny, nie może stanowić prawnie skutecznej inicjatywy wszczęcia takiego postępowania, z uwagi na brak podstaw prawnych do skutecznego złożenia podania (por...

II OSK 377/10 - Wyrok NSA z 2011-03-01

przestępstwa, a uzasadnioną obawą użycia broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku prawnego., Popełnione przez skarżącego przestępstwo należy...
w art. 263 § 2 k.k., zatem należy do grona osób, co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa i porządku...

II SA/Wa 485/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-16

obawy, że W. S. może użyć broni palnej w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku prawnego., Odwołując się od powyższej decyzji, W. S. zarzucił organowi...
. pozwolenia na broń palną myśliwską dla celów łowieckich., Podstawę prawną decyzji stanowił art. 138 § 1 pkt 1 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

II OSK 2521/10 - Wyrok NSA z 2012-04-03

jej posiadacza istnieje obawa, że może użyć broni w sposób sprzeczny z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności gdy został skazany prawomocnym orzeczeniem...
w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i art. 20 u.b.a. w danym stanie faktycznym sprawy. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że w stanie prawnym i faktycznym tej sprawy kluczową...

II SA/Wa 1123/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-30

, obliguje bowiem organ do cofnięcia pozwolenia na broń w sytuacji, gdy wobec jej posiadacza istnieje obawa, że może użyć broni w sposób sprzeczny z interesem bezpieczeństwa...
uzasadniona obawa użycia przez skarżącego tej broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Skarżący zarzucił naruszenie przepisów...

VI SA/Wa 1824/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

jej posiadacza istnieje obawa, że może użyć broni w sposób sprzeczny z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności gdy został skazany prawomocnym orzeczeniem...
podstawie organy przyjęły w decyzjach, że istnieje uzasadniona obawa użycia przez skarżącego tej broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego...

II OSK 678/09 - Wyrok NSA z 2010-04-20

z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności gdy został skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu...
użycia przez skarżącego tej broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Skarżący zarzucił naruszenie przepisów o właściwości, bowiem to organ...

II SA/Wa 963/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

musi być brany pod uwagę nie tylko subiektywnie pojmowany interes konkretnego obywatela, ale także interes bezpieczeństwa i porządku publicznego. Niewyrażenie zgody...
z interesem porządku publicznego. Zatarcie skazania pozwala wprawdzie daną osobę uznać za niekaraną, jednakże przy ocenie osobowości kandydata do posiadania broni ważny...
1   Następne >   3