Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy X

II SA/Wa 231/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-22

lub czynności, 2) oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Do skargi należy dołączyć...

II SA/Sz 608/22 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2022-09-13

prawa lub interesu prawnego (art. 57 § 1 powołanej wyżej ustawy). Wymagania skargi wskazane w tym przepisie muszą być spełnione w stopniu umożliwiającym nadanie skardze...

IV SA/Po 71/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-18

, oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Zgodnie z 58 §1 pkt 6 ppsa sąd odrzuca skargę jeżeli z innych przyczyn, aniżeli określone w punktach 1-5, wniesienie...
powołanego przepisu jest dopuszczalne wówczas, gdy stan faktyczny i prawny danej sprawy nie budzi najmniejszych wątpliwości, co do braku szans na jej uwzględnienie (por. J.P....

II SA/Bd 1193/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-01-18

kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz. 2018) przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności...
z 13.01.2001 r.) co znajduje odzwierciedlenie w § 14 umowy z dnia [...] 2005 r., Nr [...], W razie stwierdzenia przez skarżąca naruszenia jej interesu lub praworządności...

II SA/Wa 326/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-04

aktu lub czynności jest fakt jego istnienia w chwili wniesienia skargi. Nie można skarżyć do Sądu aktu nieistniejącego, a zatem niefunkcjonującego w obrocie prawnym...
ustnej, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie, przy czym treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone...

II SA/Bd 1195/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-01-18

bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz...
może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących...

II SA/Bd 1194/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-01-18

bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru...
może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących...

II SA/Wa 375/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-04

nie powstają bezpośrednio z mocy prawa, lecz w wyniku konkretyzacji normy prawnej, organ administracji - jeżeli nie jest przewidziana inna forma jego działania - obowiązany...
K.p.a., od której strona może wnieść odwołanie, a następnie skargę do sądu administracyjnego, gwarantuje należytą ochronę jej interesów., Powyższe stanowisko Sądu znajduje...