Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

III SAB/Kr 28/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-26

wnoszącej skargę zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a, który stanowi, że uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw...
Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu...

II SAB/Ke 91/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-12-22

skargi do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a., jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka...
oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu...

II SA/Op 9/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-02-27

odpisu oraz określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego., Wezwanie doręczone zostało skarżącemu w dniu 16 stycznia 2006 r., co potwierdza zwrotne poświadczenie...
lub bezczynności skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Niezachowanie wymogów formalnych skargi skutkuje wezwaniem skarżącego, przez Sąd...

IV SA/Wr 249/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-04

miejscowości osoby pobierały pomoc mieszkaniową, bowiem ma w tym interes prawny'. Zarzuciła, że Ośrodek Pomocy Społecznej w T. wraz z Urzędem Gminy w T. udziela pomocy społecznej...
informacji, czy organ ten udzielił pomocy finansowej wymienionym przez nią z nazwiska osobom w okresie 5 lat, podając, że w udzieleniu odpowiedzi ma interes prawny., Ustawa...

II SAB/Go 144/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-20

informacji publicznej nieprzetworzonej ustawa nie wymaga wykazania żadnego interesu prawnego czy interesu publicznego. Dlatego wywody zawarte w odpowiedzi na skargę, tyczące...
się również, że co do zasady przepisy u.d.i.p. nie obligują wnioskodawców do podania swoich danych osobowych, gdyż po pierwsze nie są oni zobowiązani do wykazania interesu prawnego...

II SA/Lu 917/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-11-09

, oznaczenie organu, którego działalności lub bezczynności skarga dotyczy oraz precyzyjne określenie, na czym ma polegać naruszenie przez organ prawa lub interesu prawnego...

II SA/Lu 328/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-18

na bezczynność organu skutkującą wydaniem wspomnianego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Interesu prawnego do złożenia skargi na niewykonanie wyroku sądu...

II SAB/Ke 34/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-04-23

w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu...
prawnego dotyczy wynik tego postępowania., W niniejszej sprawie A. B. wniósł skargę na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie ciągłej dostawy...

IV SA/Wr 261/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-18

była dopuszczalna, to brak byłoby interesu prawnego J. R. jako niebędącej stroną decyzji. ...

IV SA/Gl 945/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-12-13

, a w przypadku oznaczenia, że jest ono skargą, o wskazanie organu, którego skarga dotyczy, decyzji lub innego zaskarżonego aktu, a także określenia naruszenia prawa lub interesu...
prawnego., W odpowiedzi na to wezwanie skarżąca nadesłała do Sądu bez dodatkowych wyjaśnień odpis decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia...
1   Następne >   +2   +5   10