Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 540/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-01-12

, nie posiada uprawnienia do żądania wznowienia postępowania podatkowego zakończonego wydaniem decyzji wobec tej spółki, nie ma interesu prawnego w kwestionowaniu...
wykładni pojęcia 'interes prawny', a w efekcie niezasadne uznanie, iż nie przysługuje mu status strony w postępowaniu prowadzonym wobec spółki, w której w latach 2012-2017...

I SA/Bk 569/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-07-22

o wydanie zaświadczenia. Stwierdzić zdaniem organu należy, że Spółka nie posiada interesu prawnego do otrzymania wnioskowanego zaświadczenia. Organ wskazał też, że zakres...
., dalej jako: u.p.t.u.'), poprzez błędne zastosowanie w sprawie i uznanie, że wnioskodawca nie posiada interesu prawnego do otrzymania zaświadczenia o żądanej treści...

FSK 1269/04 - Wyrok NSA z 2004-11-30

Stroną jest tylko ten podmiot, którego własny interes prawny podlega konkretyzacji w postępowaniu podatkowym. Brak bezpośredniego wpływu sprawy na sferę prawną osoby...
definicja strony została doprecyzowana i zawężona poprzez dodanie kwalifikatora 'prawny'. Zwróciła uwagę na to, że interes prawny jest pojęciem materialnoprawnym opartym...

I SA/Kr 518/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-07-12

jako osoba trzecia w rozumieniu art.116 cyt. ustawy - Ordynacja podatkowa, której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy - jest stroną postępowania. Nadto...
. 110-117, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie...

I SA/Kr 517/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-07-12

w rozumieniu art.116 cyt. ustawy - Ordynacja podatkowa, której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy - jest stroną postępowania. Nadto domagając...
spółki została wydana czy też nie. Zdaniem pełnomocnika skarżącego, z uwagi na wszczęte postępowanie karne skarbowe przeciwko A. G., posiada on interes prawny do bycia...

SA/Rz 1917/02 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-27

skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony /art. 33 § 1 P.p.s.a./. Biorąc pod uwagę...
jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności...

SA/Rz 1918/02 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-27

, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony /art. 33 § 1 P.p.s.a./. Biorąc...
tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej...

SA/Rz 1916/02 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-27

sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony /art. 33 § 1 P.p.s.a./. Biorąc pod uwagę naprowadzone wyżej okoliczności...
w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego...

SA/Rz 1320/02 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-27

, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony /art. 33 § 1 P.p.s.a./. Biorąc...
dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej...

FZ 321/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-18

interes prawny można orzec wyłącznie na podstawie analizy właściwych norm materialnoprawnych. W przedmiotowej sprawie zaskarżony akt administracyjny oparty na określonych...
§ 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, poprzez przyjęcie, iż nie ma interesu prawnego w występowaniu w przedmiotowej sprawie., Uzasadniając...
1   Następne >   +2   +5   +10   100