Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

II GSK 840/22 - Wyrok NSA z 2023-01-24

., nr [...], nie dotyczyło interesu prawnego wnoszącego odwołanie i nie kreowało nowego obowiązku podmiotu, gdyż ten wynika wprost z ustawy. Miasto nie mogło zatem złożyć odwołania od decyzji...
odwołanie służy wyłącznie stronie postępowania. Natomiast art. 28 K.p.a. stanowi, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowania...

VI SA/Wa 1545/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-14

zastosowanie przepisu art. 28 k.p.a., polegające na uznaniu, iż K. Sp. z o.o. Sp. komandytowa w K. nie ma interesu prawnego w ustaleniu legalności wykonywanego...
odwoławczy przyjął jednak, że K. Sp. z o.o. Spółka komandytowa w K. nie ma interesu prawnego do złożenia odwołania i umorzył postępowanie administracyjne wskazując, że decyzja...

II SA/Gl 1027/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-10

dotyczy jego interesu prawnego, wyznaczono termin 7 dni pod rygorem odmowy dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania. Zaznaczono...
również, że od interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, kiedy to dany podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej...

III SA/Gl 1047/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-07

. o nr [...] nie dotyczyło interesu prawnego wnoszącego odwołanie i nie kreowało nowego obowiązku podmiotu, gdyż ten wynika wprost z ustawy. Miasto G. nie mogło zatem złożyć...
. 28 k.p.a. stanowi, że stronę jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowania albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...

VI SA/Wa 1886/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-24

jest zbędne. Podniósł, że przystąpił do sprawy w charakterze strony. Wskazał, że interes prawny jego firmy został poważnie naruszony przez kwestionowaną decyzję...
od decyzji złożyła osoba nie będąca stroną w sprawie. Odnosząc się do argumentacji strony, co do posiadania przez nią interesu prawnego organ stwierdził, że odwołujący...

VI SA/Wa 735/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-13

naruszenie prawa bądź interesu prawnego. Nie został także uiszczony wpis sądowy od skargi. Sąd pismem z dnia [...] maja 2005 r. wezwał skarżącą do usunięcia w terminie...
siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi oraz określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego...

I OSK 267/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-13

, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania. Podano, iż w prawie administracyjnym mogą występować sytuacje, w których określone prawa i obowiązki wynikające z decyzji...
lub czynności, wynik toczącego się postępowania dotyczy interesu prawnego osób zgłaszających swój udział w miejsce spadkodawcy. Wskazano, iż w niniejszej sprawie wobec śmierci...

VI SA/Wa 42/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-10

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) -dalej p.s.a. - uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny (...). Z kolei w myśl art. 28 kpa stroną...
jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...

VI SA/Wa 912/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-06

przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., nazywanej dalej 'p.p.s.a.') - uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Przez interes prawny...

VI SA/Wa 2157/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-12-11

. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) i wynik niniejszego postępowania dotyczy interesu prawnego jego mocodawców., W odpowiedzi na wezwanie Sądu pełnomocnik spadkobierców, w piśmie...
ich interes prawny w kontynuowaniu zawisłego postępowania i uzyskaniu ewentualnego wyroku uchylającego decyzje, o nałożeniu na skarżącego kary pieniężnej., Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   100