Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 1545/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-14

zastosowanie przepisu art. 28 k.p.a., polegające na uznaniu, iż K. Sp. z o.o. Sp. komandytowa w K. nie ma interesu prawnego w ustaleniu legalności wykonywanego...
odwoławczy przyjął jednak, że K. Sp. z o.o. Spółka komandytowa w K. nie ma interesu prawnego do złożenia odwołania i umorzył postępowanie administracyjne wskazując, że decyzja...

II SA/Gl 1027/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-10

dotyczy jego interesu prawnego, wyznaczono termin 7 dni pod rygorem odmowy dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania. Zaznaczono...
również, że od interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, kiedy to dany podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej...

III SA/Gl 1047/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-07

. o nr [...] nie dotyczyło interesu prawnego wnoszącego odwołanie i nie kreowało nowego obowiązku podmiotu, gdyż ten wynika wprost z ustawy. Miasto G. nie mogło zatem złożyć...
. 28 k.p.a. stanowi, że stronę jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowania albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...

VI SA/Wa 1886/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-24

jest zbędne. Podniósł, że przystąpił do sprawy w charakterze strony. Wskazał, że interes prawny jego firmy został poważnie naruszony przez kwestionowaną decyzję...
od decyzji złożyła osoba nie będąca stroną w sprawie. Odnosząc się do argumentacji strony, co do posiadania przez nią interesu prawnego organ stwierdził, że odwołujący...

VI SA/Wa 735/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-13

naruszenie prawa bądź interesu prawnego. Nie został także uiszczony wpis sądowy od skargi. Sąd pismem z dnia [...] maja 2005 r. wezwał skarżącą do usunięcia w terminie...
siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi oraz określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego...

I OSK 267/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-13

, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania. Podano, iż w prawie administracyjnym mogą występować sytuacje, w których określone prawa i obowiązki wynikające z decyzji...
lub czynności, wynik toczącego się postępowania dotyczy interesu prawnego osób zgłaszających swój udział w miejsce spadkodawcy. Wskazano, iż w niniejszej sprawie wobec śmierci...

VI SA/Wa 42/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-10

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) -dalej p.s.a. - uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny (...). Z kolei w myśl art. 28 kpa stroną...
jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...

VI SA/Wa 912/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-06

przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., nazywanej dalej 'p.p.s.a.') - uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Przez interes prawny...

VI SA/Wa 2157/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-12-11

. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) i wynik niniejszego postępowania dotyczy interesu prawnego jego mocodawców., W odpowiedzi na wezwanie Sądu pełnomocnik spadkobierców, w piśmie...
ich interes prawny w kontynuowaniu zawisłego postępowania i uzyskaniu ewentualnego wyroku uchylającego decyzje, o nałożeniu na skarżącego kary pieniężnej., Wojewódzki Sąd...

VI SA/Wa 1397/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-29

lub interesu prawnego., Jednocześnie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI z dnia 22 maja 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi...
pkt 3 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a nadto zawierać określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Oznacza...
1   Następne >   +2   +5   +10   100