Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X
  • Symbol

II OSK 433/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-17

, że interes prawny w uzyskaniu decyzji w przedmiocie zatwierdzenia zakładu ma wyłącznie podmiot działający na rynku spożywczym., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie...
postanowieniem z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt III SA/Kr 1137/10 odrzucił powyższą skargę z powodu braku istnienia po stronie L. T. interesu prawnego we wniesieniu...

III SA/Łd 358/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-05

. nr [...] [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]), posiadają interes prawny w powyższej sprawie, a zatem są stroną postępowania., PPIS w [...] odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w powyższej sprawie wydając...
na wadliwym uznaniu, że skarżący jako właściciele działek położonych w sąsiedztwie terenu powiększonego cmentarza nie mają interesu prawnego w żądaniu wydania decyzji...

III SA/Gd 1084/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-25

, na którym mężczyzna bez maseczki wnosi walizki, jej zdaniem, do ww. lokalu nr [...]., Wnioskodawczyni wezwana do wykazania interesu prawnego w żądaniu wszczęcia postępowania...
wskazała, że wniosek jest wnioskiem strony z art. 28 k.p.a., a jej interes prawny wywodzi się art.140 i art. 144 kodeksu cywilnego. Wyjaśniła, że turyści korzystający...

II OSK 2879/17 - Wyrok NSA z 2019-10-15

na terenie zlokalizowanego w pobliżu ich nieruchomości cmentarza. W ocenie organów skarżący nie wykazali w sprawie istnienia swojego interesu prawnego., W ocenie Sądu, skarżący...
mają jedynie interes faktyczny, a nie są w stanie wykazać się interesem prawnym w ramach wskazanych zarzutów co do funkcjonowania cmentarza. W niniejszej sprawie...

III SA/Gd 1085/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-25

z którego wynika, że postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Wnioskodawczyni nie posiada jednak interesu prawnego lub obowiązku w żądaniu...
wyjaśnienia sprawy, co w konsekwencji spowodowało stwierdzenie, że skarżąca nie posiada interesu prawnego w przedmiotowej sprawie i co doprowadziło do braku merytorycznego...

II OSK 1042/14 - Wyrok NSA z 2015-12-11

interesu prawnego, a jedynie interes ekonomiczny i finansowy. Jeżeli odwołujący się nie ma przymiotu strony, umarza się postępowanie odwoławcze., W skardze do Wojewódzkiego...
k.p.a., poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, że skarżącej nie przysługuje przymiot strony postępowania ze względu na brak interesu prawnego i w konsekwencji bezpodstawne...

VII SA/Wa 2449/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-07

. nie jest stroną postępowania. W przedmiotowej sprawie stwierdzono złożenie wniosku przez podmiot nie posiadający interesu prawnego przy równoczesnym wystąpieniu innej...
w przedmiocie uznania interesu prawnego N. w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wprowadzania po raz pierwszy przez K. Sp.zo.o. suplementów diety wykorzystujących nazwę...

VII SA/Wa 1297/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-01

k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
., Zgodnie z poglądami wyrażonym w orzecznictwie i doktrynie interes prawny jest kwalifikowanym interesem faktycznym. Wynika on z określonego przepisu prawnego, odnoszącego...

IV SA/Wr 330/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-09-19

, gdyż z żądaniem wszczęcia postępowania wystąpiła osoba niebędąca stroną w sprawie. Inspektor Wojewódzki przeprowadził wywody odnoszące się do pojęcia interesu prawnego...
i różnicy pomiędzy tym interesem a interesem faktycznym sprowadzające się do konkluzji, że kryterium 'interesu prawnego', na którym oparta jest legitymacja strony...

II SA/Po 422/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-08

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Tym samym 'A' Sp. z.o.o....
, wnosząc odwołanie od decyzji organu I instancji z dnia (...) marca 2010 r. winna wykazać swój interes prawny do jego wniesienia, i tym samym do brania udziału w toku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100