Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

II OSK 3143/17 - Postanowienie NSA z 2018-11-14

dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Natomiast stosownie do art. 33 § 2 ustawy p.p.s.a., udział w charakterze uczestnika...
jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4 ustawy p.p.s.a., w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności...

IV SA/Wa 707/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-21

zgodnie z art. 28 k.p.a. jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
lub obowiązek. Interes prawny oznacza interes oparty na prawie lub chroniony przez prawo. Interes musi być osobisty, własny, indywidualny i konkretny, dający się obiektywnie...

II OSK 3067/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

od osoby mającej status strony w postępowaniu o środowiskowych uwarunkowaniach. Podał, że zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W ocenie orzekającego organu administracji, w przedmiotowym...

II OSK 495/20 - Wyrok NSA z 2020-07-16

obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych na przedmiotowych działkach nie będzie generować interesu prawnego zgłaszającego i jednocześnie skarżącego., W skardze...
odwołania od orzeczenia organu administracji publicznej pierwszej instancji tylko stronie postępowania w rozumieniu art. 28 k.p.a., a więc osobie, której interesu prawnego...

II OSK 574/11 - Wyrok NSA z 2012-06-22

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w C. Zgodnie zaś z art. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Decyzja nie dotyczy praw ani obowiązków Burmistrza Gminy K. Została wydana na podstawie art. 59 ustawy...

II OSK 627/18 - Wyrok NSA z 2020-01-28

. Ta okoliczność stanowi jedynie interes faktyczny, a nie interes prawny, którego zaistnienie jest warunkiem koniecznym do uznania podmiotu za stronę postępowania. GIOŚ...
strony będą posiadały wszystkie podmioty władające nieruchomościami położonymi w zasięgu oddziaływania konkretnego przedsięwzięcia, gdyż będą one posiadały interes prawny...

III OSK 597/21 - Wyrok NSA z 2021-09-29

. poz. 1257, z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie K.p.a., Prezydent Miasta Kalisza nie ma interesu prawnego do występowania w przedmiotowej sprawie w charakterze strony...
uczestniczyć z uwagi na brak wykazania interesu prawnego (art. 28 K.p.a.)., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł Prezydent Miasta Kalisza. Zaskarżając orzeczenie w całości...

IV SA/Wa 1695/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-19

r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwanej dalej 'k.p.a.', stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu...
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Decyzja nie dotyczy praw ani obowiązków Burmistrza Gminy K. Została wydana na podstawie art. 59 ustawy o odpadach, który w ust...

II OSK 439/10 - Wyrok NSA z 2011-03-10

SKARGI NIE BYŁY JUŻ STRONAMI SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO POSTĘPOWANIA I NIE MIAŁY W TYM POSTĘPOWANIU INTERESU PRAWNEGO., W UZASADNIENIU PODNIESIONO, IŻ W DNIU 4 MAJA 2009 R...
, A CO ZA TYM IDZIE NIE BYŁY STRONAMI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, I NIE POSIADAŁY INTERESU PRAWNEGO W ROZSTRZYGNIĘCIU TEJ SPRAWY I W KONSEKWENCJI NIE MIAŁY LEGITYMACJI SKARGOWEJ...

II OSK 67/16 - Wyrok NSA z 2017-09-13

przysługują uprawnienia strony, a więc czy ma on interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy, przesądzają przepisy prawa materialnego z których wynikają dla tego podmiotu...
określone prawa lub obowiązki. Organ podniósł, że art. 28 K.p.a. nie stanowi samoistnej normy prawnej ustalenia interesu lub obowiązku prawnego i może to nastąpić...
1   Następne >   +2   +5   +10   100