Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

II OSK 569/16 - Wyrok NSA z 2017-12-05

wskazał na art. 28 K.p.a. i podniósł, że aby można było stwierdzić istnienie interesu prawnego, musi istnieć norma prawa materialnego pozwalająca zakwalifikować interes...
w załatwieniu sprawy jako interes prawny., Działając w oparciu o art. 136 K.p.a., organ odwoławczy przeprowadził uzupełniające postępowanie dowodowe i skierował do skarżącego...

VII SA/Wa 1527/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-12

administracyjnego oraz na czym polega interes prawny. Podkreślił, że interes prawny w sprawie z zakresu pozwolenia na budowę ustala się w oparciu o przepis art. 28 ust. 2...
oddziałuje na jego nieruchomość nie jest wystarczające do uznania, że nieruchomość ta jest usytuowana w obszarze oddziaływania danego przedsięwzięcia. Interes prawny...

IV SA/Po 544/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-26

natomiast: 'Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
'. Z powyższego wynika, że każdy podmiot, który wykaże interes prawny lub obowiązek, wymagający konkretyzacji w drodze decyzji właściwego organu administracji, jest stroną...

II SA/Kr 866/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-03

jako 'interes prawny' w rozumieniu art. 28 k.p.a. Pojęcie interesu prawnego ma charakter materialnoprawny, tzn. że musi wynikać z przepisów prawa materialnego, czyli normy...
, na której realizowana jest inwestycja, będzie miał automatycznie status strony postępowania w sprawie tej inwestycji. Właściciel sąsiedniej nieruchomości może mieć interes prawny...

VII SA/Wa 2401/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-11

., Stosownie do art. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
lub obowiązek. Pojęcie interesu prawnego, na którym oparta jest legitymacja procesowa strony w postępowaniu administracyjnym, należy ustalać według norm prawa materialnego...

VII SA/Wa 1608/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-28

2012 r., sygn. akt: VII SA/Wa 1270/12, uchylił zaskarżoną przez T. G. decyzję [...]WINB nr [...], ponieważ organ II instancji ograniczył analizę interesu prawnego T. G...
w korzystaniu z tejże działki przez ich współwłaścicieli., Zdaniem organu II instancji T. G. nie posiada interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a., który uprawniałby...

VII SA/Wa 1183/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-26

. [...] nie jest wystarczające do stwierdzenia ponad wszelką wątpliwość, że Spółka posiada interes prawny w niniejszej sprawie w rozumieniu art. 28 k.p.a. w zw. z art. 28 ust. 2 ustawy...
powyższego organ uznał, że Spółka nie wykazała skutecznie swojego interesu prawnego w sprawie, nawet poprzez wskazanie istnienia służebności obciążającej nieruchomość...

VIII SA/Wa 601/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-18

z [...].01.2019 r. PINB zwrócił się do Skarżącego o wskazanie i udokumentowanie swego interesu prawnego w przedmiotowej sprawie. Skarżący wskazał, że swój interes wywodzi...
się w odległościach od około [...] m do około [...] m, od obiektów opisanych w niniejszym postanowieniu nie posiada on interesu prawnego i nie może być uznany za stronę postępowania...

VII SA/Wa 827/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-17

zostało wniesione przez podmiot niebędący stroną postępowania. [...]WINB przywołał art. 28 k.p.a., wskazując, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes prawny musi być oparty na prawie materialnym (czyli wynikać...

II OSK 3572/19 - Wyrok NSA z 2020-06-26

decyzji., W motywach rozstrzygnięcia Sąd pierwszej instancji wskazał, że w postępowaniu budowlanym, dotyczącym decyzji o pozwoleniu na budowę, tak określony interes prawny...
o stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, a zatem w postępowaniu prowadzonym w trybie nadzwyczajnym, ustalenie interesu prawnego następuje także we wskazany...
1   Następne >   +2   +5   +10   100