Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

II GSK 261/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-09

interesie prawnym., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W świetle przedstawionych przez Agrecol Sp. z o.o. okoliczności wniosek o dopuszczenie spółki...
osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, a wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego., W niniejszej sprawie przedmiotem jest nakazanie...

VI SA/Wa 4189/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-11

wpływ na wynik sprawy, w czym upatrywał interes prawny spółki, którym spółka ta powinna się wykazać w kontynuowaniu przez nią wniosku złożonego przez I. G., Wyjaśnienia...
. w kontynuowaniu przez spółkę jej wniosku o unieważnienie decyzji z dnia [...] września 2008 r. i w konsekwencji nie ocenił, czy spółka ta miała interes prawny w przedmiotowym...

V SA/Wa 3270/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-16

, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 powołanej ustawy)., Przedmiot...
i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłej. W sprawie nie został również zgłoszony udział osoby mającej interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia w tym postępowaniu...

II GSK 25/07 - Wyrok NSA z 2007-05-29

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes prawny...
w postępowaniu administracyjnym jest to, czy legitymuje się interesem prawnym lub obowiązkiem, ze względu na który żąda czynności organu. Interes ten musi być indywidualny...

IV SA/Wa 1708/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-23

jej prawo do czynnego udziału w postępowaniu., Ponadto należy wskazać, iż zgodnie, z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub gtóowiązku dotyczy...
postępowanie albo kto żąda czynności orga'nu ze względkfna swój interes prawny lub obowiązek., Interes prawny może wynikać nie tylko z przepisów prawa administracyjnego...

II GSK 1547/17 - Wyrok NSA z 2017-11-08

i interesów oraz otrzymania takiej ochrony prawnej, jaką powinna ona uzyskać w państwie prawa (zob.: postanowienie SN z 9 września 1993 r. III ARN 45/93 - OSNCP 1994/5 poz. 112...
działania powoływanie się na ochronę praw strony postępowania. Jej interes prawny jest należycie chroniony, gdyż skutki naruszenia przepisów regulujących doręczanie pism...

II GSK 914/11 - Wyrok NSA z 2012-07-03

dysponował. Żądanie ich od skarżącej było nieuprawnione. Z tym poglądem nie można się zgodzić. Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Jak wynika z akt rozpoznawanej sprawy, Wojewódzki Inspektor...

VI SA/Wa 956/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-30

p.p.s.a. M.Z. podniósł, iż jako były wspólnik spółki cywilnej [...] ma interes prawny w złożeniu przedmiotowej skargi, ponieważ w sprawie, o której wznowienie wnosi...
została omyłkowo złożona na podstawie art. 243 § 2 p.p.s.a. i jako podstawę prawną wskazali na art. 273 § 2 tej ustawy., Postanowieniem z dnia 5 listopada 2014 r. sygn...

III SAB/Gd 42/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-30

postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 735), dalej 'k.p.a.'. Podstawa prawna do wydania takiej decyzji wynika z przepisów zawartych w rozporządzeniach...
podstawy prawnej do wydania decyzji w przedstawionym stanie faktycznym jest nietrafne. Jak wynika z wyżej wskazanych rozporządzeń, a w szczególności art. 138...

VI SA/Wa 950/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

2012 r. o wykreśleniu z rejestru E s.c. Skarżący wskazali jako podstawę prawną wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego przepis art. 273 § 2 Ustawy z dnia 30...
r. sygn. akt VI SA/Wa 540/11. W ocenie Sądu, skarżący wnosząc o wznowienie postępowania, winni byli powołując jako podstawę prawną art. 273 § 2 p.p.s.a. przedstawić...
1   Następne >   +2   +5   +10   44