Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

II SAB/Gd 76/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-10-05

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Nadto, zgodnie z treścią art. 50 § 2 p.p.s.a....

II SA/Ol 522/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-07-08

prawnego, a jedynie interes faktyczny., Pismem z dnia 3 września 2013r. J.S. uzupełniając skargę podał, że od 2006 r. jest posiadaczem bezumownym części działki...
, co do którego nie zachodzi potrzeba zbadania, czy posiada on interes prawny we wniesieniu skargi (por. postanowienie NSA z dnia 16 lipca 2013 r. sygn. I OSK 1329/13). W związku...

II SA/Ol 661/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-05

postępowania. Podniesiono, że skarżąca nie ma interesu prawnego dla żądania uchylenia zaleceń konserwatorskich organu, lecz jedynie interes faktyczny. Gmina...
konserwatorskich. Brak jest podstaw prawnych do kierowania przez organ zaleceń konserwatorskich do Gminy, bowiem nie ma ona żadnego interesu prawnego, co w ocenie organu...

II SO/Gd 5/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-09-15

na brak interesu prawnego wnioskującej do wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie pozwolenia na podział nieruchomości znajdującej się na obszarze...
., sygn. akt I OZ 418/12, OSP 2013/7-8, s. 535). Tym samym, podniesiony przez organ brak interesu prawnego wnioskującej do złożenia skargi na przewlekłe prowadzenie...

IV SAB/Wr 354/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-16

działalność gospodarczą skarżąca spółka nie zabezpieczyła środków na ewentualne koszty postępowania sądowego związane z ochroną własnego interesu prawnego przedsiębiorcy...
planowania wydatków, nie może prowadzić do przeniesienia na budżet państwa i innych podatników kosztów ochrony jej interesu prawnego na skutek przyznania jej prawa pomocy...

IV SAB/Wr 354/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-13

skarżąca spółka nie zabezpieczyła środków na ewentualne koszty postępowania sądowego związane z ochroną własnego interesu prawnego przedsiębiorcy o charakterze cywilnoprawnym...
, nie może prowadzić do przeniesienia na budżet państwa i innych podatników kosztów ochrony jej interesu prawnego na skutek przyznania jej prawa pomocy., Z powyższych...

II OSK 2385/16 - Wyrok NSA z 2017-10-03

postępowania sądowego dotyczy ich interesu prawnego oraz 2) osoby, które nie brały udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy...
ich interesu prawnego. Jak już wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 kwietnia 2017 r., II OSK 1956/15, w świetle art. 12 p.p.s.a. obie kategorie uczestników...

II SA/Ol 691/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-08

wniósł o jej odrzucenie, wskazując, że skarżący nie posiada w niniejszej sprawie interesu prawnego, a jedynie interes faktyczny., Pismem z dnia 3 września 2013r. J. S...
prawnej ustawodawca wprost określił cel jakiemu służyć ma prawo wglądu do dokumentacji zabytku. Trudno zatem mówić na tle wydanego aktu o jednostronnym działaniu organu...

II OSK 3356/20 - Postanowienie NSA z 2021-01-21

wyłącznie do konkretnego postępowania badając każdorazowo jej interes prawny do postępowania w danym postępowaniu nie zaś z góry założyć, że cele statutowe uzasadniają...
interes ma ww. organizacja w udziale we wszystkich postępowaniach administracyjnych dotyczących budynku przy ul. J. [...] w Krakowie,, 5. art. 3 § 2 pkt 2 i 3 w zw. z art...

IV SA/Po 352/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-14

o jakiej mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., Skarżący wykazał także, że ma interes prawny w sprawie, o jakim mowa w art. 50 § 1 p.p.s.a., skoro jest współwłaścicielem...
przy rozstrzyganiu słusznego interesu Skarżącego, w szczególności poprzez:, • dokonane przez organ nadinterpretacje, nieuprawnione niczym nieodpartych tez oraz celowe przeinaczenia...
1   Następne >   +2   4