Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Ol 486/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-05

, że to na składającym skargę ciąży obowiązek wykazania naruszenia jego interesu prawnego polegające na istnieniu bezpośredniego związku pomiędzy zaskarżoną uchwałą a własną, indywidualną...
własności nieruchomości może uzasadniać w określonych okolicznościach sprawy istnienie interesu prawnego w zaskarżaniu przedmiotowego zarządzenia, jednakże skarżąca...

III OSK 4960/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-14

, że interes prawny wywodzi z art. 86 Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Posiada indywidualny interes prawny wyrażający się w bezpośrednim sąsiedztwie...
, inne niż określone powyżej, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej. W przypadku gdy interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa...

II SA/Wr 56/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-03

lipca 2015 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do wykazania interesu prawnego, na podstawie którego wnioskodawca byłby uprawniony do wystąpienia z żądaniem cofnięcia...
w/w pozwolenia wodnoprawnego. W odpowiedzi strona wskazała, iż wywodzi swój interes prawny z faktu położenia należącej do niego nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie działek...

II SA/Wr 794/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-13

, Dla rozstrzygnięcia sprawy istotne jest, że skarga złożona została na podstawie art. 63 ust. 1 u.w.a.r.w., który stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały...
interesu prawnego. Datowane na dzień 27 sierpnia 2014 r. pisma poszczególnych skarżących z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa wpłynęły do Regionalnego Zarządu Gospodarki...

II OSK 1693/17 - Wyrok NSA z 2019-05-23

. Stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, skargę może wnieść każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone...
obowiązkiem Sądu pierwszej instancji było wykazanie, że zaskarżone zarządzenie narusza interes prawny Gminy Mrągowo., Interes prawny wnoszącego skargę musi wynikać z normy...

II SA/Wr 502/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-07

spółki. Autorzy zażalenia podnieśli, że zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności...
organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stwierdzili, że postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie...

II SA/Wr 19/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-05

. 127 ust. 7 - Prawo wodne interes prawny w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego można jedynie wywodzić z władania powierzchnią ziemi znajdującą się w zasięgu...
. Stroną na podstawie art. 28 k.p.a., jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...

II SA/Ol 151/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-17

w miejscowości S., gm. G. do ochrony czynnej, zamiast do ochrony krajobrazowej. Oświadczyli, że narusza to ich interes prawny, ponieważ zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 pkt 5...
i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 135). Przepis ten stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu...

III OSK 5852/21 - Wyrok NSA z 2022-08-04

interesu prawnego uprawniającego do wniesienia odwołania od wydanej przez RDOŚ w [...] decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stanowisko organu nie uwzględnia...
on interes prawny do udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz okresu jaki upłynął pomiędzy wniesieniem odwołania, a jego rozpatrzeniem przez organ odwoławczy., Skarżący podniósł...

II SA/Wr 871/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-23

udziału w postępowaniu zakończonym decyzją z dnia 8 maja 2014 r. Wspólnota wskazała, że powzięła wiadomość o wydaniu decyzji w dniu 1 lipca 2014 r. Swój interes prawny...
, poprzez błędne uznanie, że postępowanie objęte decyzją Starosty z dnia 26 czerwca 2015r., nie dotyczy interesu prawnego skarżącej, co spowodowało nieuprawnione przyjęcie...
1   Następne >   +2   +5   10