Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

I OSK 1053/20 - Wyrok NSA z 2022-01-18

publicznej, a przy tym Skarżący posiada interes prawny ze względu na fakt, iż lokalizacja zjazdu zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przy tym ponad miarę...
się pod zatem uwagę art. 28 kpa, wedle którego stroną w postępowaniu jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności...

I OSK 1366/08 - Wyrok NSA z 2009-08-19

, co nie może stanowić treści zaświadczenia., Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożył J. R. Podniósł, iż ma on interes prawny w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie o stan...
istniały oczywiste powody do sprawdzenia, jaka jest obecnie sytuacja prawna działki, co leżało w interesie prawnym skarżącego., Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2008 r...

I OSK 1782/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-01

prawnego warunkującego wszczęcie postępowania administracyjnego w celu załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji. Interes prawny nie jest zaś tożsamy z interesem...
publicznej, a dostać się można tylko przez działkę nr 319/6. W takim stanie prawnym nieuprawnione jest twierdzenie sądu pierwszej instancji o braku interesu prawnego skarżącego...

II GSK 533/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Przepis ten, określając wymogi...
lub interesu prawnego., Niewezwanie przez Sąd do dokonania tych czynności stanowiło zatem uchybienie, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Konieczność takiego wezwania...

II GSK 531/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Przepis ten, określając wymogi skargi, wskazuje jednoznacznie...
czy była to skarga na decyzję z dnia [...] sierpnia 2012 r. r., czy też na decyzję z dnia [...] października 2012 r. oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego...

II GSK 532/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Przepis ten, określając wymogi skargi, wskazuje...
czy była to skarga na decyzję z dnia [...] sierpnia 2012 r. r., czy też na decyzję z dnia [...] października 2012 r. oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego...

II OSK 810/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-10

skarżącego skutkujące bezpodstawnym jej odrzuceniem, podczas gdy skarżący wykazał, że jego legitymację procesową uzasadnia wykazany przez niego interes prawny wynikający...
gdy skarżący wykazał, że jego legitymację procesową uzasadnia wykazany przez niego interes prawny. Skoro przepis szczególny (art. 53 ust. 5 ww. ustawy) wyraźnie ogranicza...

II GSK 530/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Przepis ten, określając wymogi...
lub interesu prawnego., Niewezwanie przez Sąd do dokonania tych czynności stanowiło zatem uchybienie, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Konieczność takiego wezwania...

II GSK 534/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Przepis ten, określając...
prawa lub interesu prawnego., Niewezwanie przez Sąd do dokonania tych czynności stanowiło zatem uchybienie, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Konieczność takiego...

VII SA/Wa 2794/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-19

organu, konieczne jest istnienie podmiotu postępowania i jego przedmiotu. Konieczne jest zatem, by w postępowaniu brała udział strona legitymująca się interesem prawnym...
materialnego, z których imiennie oznaczone osoby wywodzą swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 k.p.a.)., W orzecznictwie sądowym utrwalone jest stanowisko, że pisma...
1   Następne >   +2   +5   +10   14