Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SA/Bk 583/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-02-12

. postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2007r. odmówił skarżącemu wydania zaświadczenia, uzasadniając odmowę brakiem interesu prawnego strony w urzędowym potwierdzeniu określonych...
zaświadczenie, bo wynika to wprost z brzmienia art. 218 § 1 k.p.a. Ponadto wyjaśnił, że uprawdopodobnił swój interes prawny, gdyż wskazał, że zaświadczenie...

II SA/Bk 52/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-05-30

- kwiecień 2005 oraz wskazanie ich metrażu i stanu zaludnienia., W odpowiedzi na ten wniosek Dyrektor Aresztu Śledczego w G. wezwał D. C. do wykazania interesu prawnego uzyskania...
jako podstawę prawną art. 219 w zw. z art. 218 i art. 217 k.p.a. i przyjmując, że Pan D. C. nie wykazał interesu prawnego w uzyskaniu żądanego zaświadczenia., Zażalenia wniesionego...

II SA/Bk 502/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-18

brakiem interesu prawnego strony w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów., W zażaleniu na powyższe postanowienie P. C. podniósł, że Dyrektor Aresztu Śledczego w B...
. ma obowiązek wydać przedmiotowe zaświadczenie, bo wynika to wprost z brzmienia art. 218 § 1 kpa. Ponadto podniósł, że uprawdopodobnił swój interes prawny, gdyż wskazał...

II SA/Bk 503/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-18

prowadzonej przez areszt, było wykazanie się przez skarżącego interesem prawnym w urzędowym potwierdzeniu opisanego faktu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie...
wydania zaświadczenia, uzasadniając odmowę brakiem interesu prawnego strony w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów., W zażaleniu na powyższe postanowienie A. J...

II SA/Wa 2098/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-28

konieczne jest wykazanie, że miasto [...] ma interes prawny w domaganiu się wyeliminowania z obrotu prawnego kwestionowanej decyzji, a także ustalenie, czy organ Służby...
nieważności decyzji, interes prawny wnioskodawcy winien być oceniany w świetle art. 28 k.p.a., który stanowi, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...

II SA/Ol 713/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-08

roszczeniową. Formułowanie takiej oceny wykracza poza definicję potwierdzenia faktu lub stanu prawnego. Zauważono, że skarżący nie wykazał interesu prawnego w urzędowym...
potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Natomiast fakt prowadzenia sporu sądowego może być rozpatrywany wyłącznie jako posiadanie interesu faktycznego...

III SAB/Gl 38/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-12

sądu administracyjnego., Jednocześnie organ zanegował fakt jakoby skarżący składając wniosek wykazał interes prawny., Zwrócił również uwagę, że skarżący nie tyle wnosi...
się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa albo osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym...

III SAB/Gl 213/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-07

nie wskazał przepisu prawa, który obligowałby organ do wydania wnioskowanego przez skarżącego zaświadczenia. Nie wykazał interesu prawnego do żądania zaświadczenia o wskazanej...
potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa albo osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym...

II SA/Ol 244/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-05-25

jest spadkobiercą. Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z rat. 1025 § l Kodeksu cywilnego sąd stwierdza nabycie spadku na wniosek osoby mającej w tym interes prawny. Zatem z wnioskiem...
takim może wystąpić także organ orzekający w niniejszej sprawie, o ile wykaże swój interes prawny., Natomiast skarżącemu należy wyjaśnić, iż postanowienie sądu...

II SAB/Op 54/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-08-19

postepowania skarga dotyczy; 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Z powodu nieczytelności odręcznie napisanej przez Skarżącego skargi niemożliwe okazało...
się odczytanie z niej określenia naruszenia prawa lub interesu prawnego, jeśli takowe były tam wskazane. Ze względu na to, że zgodnie z przepisami jest to konieczny element...
1   Następne >   +2   +5   +10   21