Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego X

IV SAB/Wr 51/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-23

w ustawie organ. Podmioty 'prywatne' mogą tylko za pośrednictwem tak określonego wierzyciela wnosić o wszczęcie egzekucji administracyjnej, gdy mają w tym interes prawny...
lub którego interesy prawne zostały wskazane w wyniku niewykonania obowiązku. Art. 6 § 1 tej ustawy nakłada na wierzyciela obowiązek podjęcia działań celem wszczęcia...

II SAB/Wa 287/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-15

dotyczy;, 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Natomiast z treści art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a. wynika, iż sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono...

II SAB/Wa 35/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

; oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Stosownie natomiast do treści art. 58 § 1 pkt 3...

II SA/Sz 983/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-09-30

ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;, 3) gdy postępowanie z innych przyczyn...
, powodującymi niemożność dalszego postępowania. Taka sytuacja zaistnieje w szczególności, gdy organ wyeliminował z obrotu prawnego zaskarżoną decyzję (postanowienie...

II SA/Wa 200/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-22

lub czynności; oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego...

II SAB/Wa 305/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

prawnego wymaga przepis prawa,, 2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego (§ 2...

II SAB/Łd 71/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-06

jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, poprzez błędne uznanie, że przedmiotem złożonego przez skarżącego wniosku, było udostępnienie informacji publicznej...
, jest informacją przetworzoną. Wskazano, że w związku z tym konieczne jest spełnienie przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego, o której stanowi art. 3...