Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

III SA/Gl 1596/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-03-21

odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania...

IV SA/Gl 6/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-02

, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; 4) w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4...
skarga. Pomimo prawidłowego doręczenia wezwania, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższej czynności, braki formalne skargi nie zostały...

I OZ 685/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-14

naruszenia prawa lub interesu prawnego. Natomiast w myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi...

III SA/Wr 323/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-10-18

naruszenia prawa lub interesu prawnego. Jednym z podstawowych wymogów dotyczących każdego pisma w postępowaniu sądowym jest podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego...

III SA/Wr 210/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-22

ustalenie sytuacji i interesu prawnego jednostki we wszczęciu postępowania- która wymaga aby ustawodawstwo krajowe nie podważało prawa do skutecznej ochrony sądowej...
na błędnym uznaniu, że istnieje podstawa prawna zobowiązująca skarżącą do spełnienia dodatkowych wymogów dotyczących wnioskowania o wsparcie na ochronę miejsc pracy, innych...

III SA/Wr 260/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-22

wskazano fundamentalną zasadę prawa Unii, -choć co do zasady do prawa krajowego należy ustalenie sytuacji i interesu prawnego jednostki we wszczęciu postępowania...
uznaniu, że istnieje podstawa prawna zobowiązująca skarżącą do spełnienia dodatkowych wymogów dotyczących wnioskowania o wsparcie na ochronę miejsc pracy, innych niż wskazane...

III SA/Wr 209/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-22

uznaniu, że istnieje podstawa prawna zobowiązująca skarżącą do spełnienia dodatkowych wymogów dotyczących wnioskowania o wsparcie na ochronę miejsc pracy, innych niż wskazane...
i niepełnym uzasadnieniu decyzji, z którego nie wynika, na jakiej podstawie prawnej organ przyjął, że Komunikat Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu...

I GSK 1560/22 - Wyrok NSA z 2022-10-21

dofinansowania projektu, zapewniającą przede wszystkim obronę interesów prawnych beneficjenta. Reguły te znajdują umocowanie w zasadzie równego dostępu do pomocy, wywodzącej...
prawnych świadczących o braku usprawiedliwionych podstaw skargi kasacyjnej albo o zgodnym z prawem wyrokowaniu przez sąd pierwszej instancji mimo nieprawidłowego...

II GSK 4267/17 - Wyrok NSA z 2018-02-06

konkursowe różni się od klasycznego postępowania administracyjnego, w ramach którego podmiot legitymujący się interesem prawnym ma prawo domagać się wydania decyzji...
, doręczeń i sposobu obliczania terminów, która to norma prawna wskazuje na brak publicznoprawnego charakteru czynności Zarządu Województwa w toku oceny wniosków i rozpatrywania...

II GSK 3528/17 - Wyrok NSA z 2017-11-07

projektu, zapewniającą przede wszystkim obronę interesów prawnych beneficjenta. Reguły te znajdują umocowanie w zasadzie równego dostępu do pomocy, wywodzącej...
niewłaściwe zastosowanie, gdyż w zaskarżonym wyroku dokonano oceny zaskarżonej informacji dowolnej, niepełnej, która to nie przystaje do stanu prawnego i zebranego materiału...
1   Następne >   +2   5