Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Op 482/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-16

wyjaśnił m.in., że ustawodawca uznając w art. 133 § 1 O.p. osoby trzecie, o których mowa w art. 110-117a, za stronę postępowania, ściśle wiąże tę pozycję z interesem prawnym...
takiej osoby, który musi bezpośrednio dotyczyć sfery prawnej podmiotu, który na taki interes się powołuje. Nie jest tu wystarczające pośrednie związanie ze sprawą...

I SA/Op 483/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-16

m.in., że ustawodawca uznając w art. 133 § 1 O.p. osoby trzecie, o których mowa w art. 110-117a, za stronę postępowania, ściśle wiąże tę pozycję z interesem prawnym...
takiej osoby, który musi bezpośrednio dotyczyć sfery prawnej podmiotu, który na taki interes się powołuje. Nie jest tu wystarczające pośrednie związanie ze sprawą...

I SA/Op 1/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-18

, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. w art. 110 - 117b, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu...
podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy, jednakże organ nie uwzględnił realiów konkretnego...

I SA/Op 2/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-18

, inkasent lub ich następca prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. w art. 110 - 117b, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego...
, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy, jednakże organ nie uwzględnił realiów konkretnego...

I SA/Bd 687/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-04

ustawowo wymienionych podmiotów spraw regulowanych przepisami prawa podatkowego i z racji swojego interesu prawnego z tych przepisów wynikającego, może lub musi brać udział...
postępowania, która wykazała interes prawny, bowiem przedmiotowa decyzja Dyrektora UKS miała bezpośredni wpływ na jego obowiązki w zakresie ciążących na nim obowiązków...

I SA/Bd 688/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-04

prawa podatkowego i z racji swojego interesu prawnego z tych przepisów wynikającego, może lub musi brać udział w postępowaniu podatkowym i być adresatem decyzji organu...
. 133 O.p. Skarżący powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych podkreślił, że jest stroną postępowania, która wykazała interes prawny, bowiem przedmiotowa decyzja...

II FSK 77/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-28

skarżącej do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, bowiem nie posiadała interesu prawnego do żądania podjęcia przez Dyrektora UKS zaskarżonej czynności., 5...
, poprzez odmowę dokonania kontroli działalności administracji publicznej w wyniku błędnego uznania przez Sąd pierwszej instancji, że skarżącej nie przysługuje interes prawny...

I SA/Ke 709/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-02

bowiem 'ewidentny' interes prawny w przeprowadzeniu unieważnienia decyzji Dyrektora UKS w K. dotyczących spółki V.. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, że uznaje...
go się za stronę w sprawie karnej skarbowej prowadzonej po zakończeniu postępowania kontrolnego w spółce V., a nie ma prawa do występowania, jako osoba posiadająca interes prawny...

I SA/Ke 508/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-01-29

karnego skarbowego (art. 9 § 3), jako strona posiadająca interes prawny, spełnia wszystkie wymogi niezbędne do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie przedmiotowej...
., Dla przyjęcia, że dana osoba jest stroną postępowania podatkowego konieczne jest wykazanie, iż w danym postępowaniu ma ona własny interes prawny. Zgodniez przepisami działu...

I FSK 1071/15 - Wyrok NSA z 2017-02-10

podatnika, tj. spółki cywilnej. Byli wspólnicy nie mają w tym postępowaniu przymiotu strony, ponieważ nie mają tu interesu prawnego, a jedynie interes faktyczny...
twierdzenie Dyrektora UKS, że w postępowaniu o wznowienie postępowania wspólnicy spółki cywilnej nie mają przymiotu strony, ponieważ nie mają interesu prawnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   29